Wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet tbv invoering equivalente maatregel 'opbrengstafhankelijke fosfaatnorm'

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregel gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwgrond met fosfaattoestand neutraal

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-03-2016
Einddatum consultatie 13-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Planten Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit maakt een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm mogelijk indien een landbouwer ervoor kiest de equivalente maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwgrond met fosfaattoestand neutraal’ te treffen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- landbouwers
- accountants

Verwachte effecten van de regeling

- positief bedrijfseffect voor landbouwers door hogere gewasopbrengsten als gevolg van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm indien zij kunnen aantonen gemiddeld hogere gewasopbrengsten gerealiseerd te hebben;
- negatief bedrijfseffect voor landbouwers door hogere regeldruk bij toepassing van deze maatregel;
- voor accountants betekent dit dat zij ook zullen moeten controleren of door de landbouwer opgegeven afgeleverde gewassen overeenkomen met de gegevens in de boekhouding van de landbouwer;
- de milieueffecten zijn naar verwachting neutraal.

Doel van de consultatie

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie