Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen voor verbod op verwijderen van een emissiebeheersingssysteem

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een wijziging door in de Regeling voertuigen. Deze wijziging introduceert een nieuw verbod op het verwijderen van roetfilters bij dieselauto’s. Het voorliggende voorstel tot wijziging van de Regeling voertuigen is een nadere uitwerking van het verbod, waarvan de hoofdlijnen op 3 april 2017 per brief aan de Tweede Kamer zijn gemeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2017
Einddatum consultatie 02-05-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dieselauto’s worden door fabrikanten van een roetfilter voorzien om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Roetfilters worden echter regelmatig verwijderd of buiten werking gesteld. Dit wordt gedaan om onderhoudskosten uit te sparen of bij chip-tuning. Roetfilterverwijdering is slecht voor de luchtkwaliteit. Het is daarom belangrijk dat roetfilters goed blijven functioneren en niet worden verwijderd.

Onder de nieuwe regeling worden aanpassingen aan een emissiebeheersingssysteem, met wijziging van het emissieniveau tot gevolg, als een aanpassing van de constructie gezien. Na wijziging van de constructie dient een voertuig te voldoen aan de geldende emissie-eisen bij eerste toelating tot de weg. Omdat dieselpersonenauto’s van na 1 januari 2011 alleen met roetfilter aan deze eisen kunnen voldoen, moet het roetfilter aanwezig blijven. Hetzelfde geldt voor dieselbestelauto’s van na 1 januari 2012 en voor dieselvrachtauto’s en –bussen van na 31 december 2013.

Dieselauto’s van vóór deze datums hebben geen roetfilter nodig om aan de destijds geldende emissie-eisen te voldoen. Het nieuwe verbod op het verwijderen van roetfilters geldt daarom niet voor deze voertuigen. Overweging om filterverwijdering bij oudere voertuigen toe te staan is dat bij de eerste voertuigen met filter vaker motortechnische problemen voorkomen die tot filterverwijdering leiden. Bovendien is het monteren van een nieuw roetfilter bij deze voertuigen naar verhouding duur. Een verwijderd filter moet bij deze voertuigen wel als wijziging van de constructie in het kentekenregister van de RDW worden geregistreerd. Als er een erkenningsregeling komt kan de administratieve afhandeling van de roetfilterverwijdering door een erkend garagebedrijf
worden gedaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen worden door de regeling geraakt:

- Eigenaren van personenauto’s van 2011 of later, bestelauto’s van 2012 of later en vrachtauto’s en bussen van 2014 of later. Het wordt voor hen verboden het roetfilter te verwijderen. Het verbod geldt niet alleen voor roetfilters, maar ook voor andere systemen voor beheersing van de emissies indien deze systemen nodig zijn voor het halen van de destijds geldende emissie-eisen, zoals een geregelde driewegkatalysator.

- Garagebedrijven mogen geen roetfilters verwijderen bij auto’s personenauto’s van 2011 of later, bestelauto’s van 2012 of later en vrachtauto’s en bussen van 2014 of later. Extern reinigen van een roetfilter of vervanging door een origineel of R103 vervangingsroetfilter is wel toegestaan. Bij voertuigen van voor deze datums is verwijdering van een roetfilter alleen toegestaan, als het voertuig daarna direct doorgaat naar een keuringsstation van de RDW voor een individuele keuring. Bij de komst van een erkenningsregeling mag een erkend ombouwbedrijf de wijziging van de constructie zelf melden bij de RDW. De RDW past de registratie in het kentekenregister vervolgens aan.

Verwachte effecten van de regeling

Onder het nieuwe verbod moeten verstopte en defecte roetfilters extern worden gereinigd of vervangen. Roetfilterverwijdering bij chiptuning is niet meer toegestaan. Het verwachte effect is een afname van de uitstoot van roetdeeltjes. Roetfilters zijn namelijk zeer effectief in het afvangen van roetdeeltje van dieselauto’s. De lucht wordt hierdoor schoner. Dit heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van de bevolking.

Voor de controle van roetfilters wordt aangesloten bij de nieuwe Europese richtlijn met scherpere minimum vereisten voor de APK. Deze richtlijn schrijft voor dat met ingang van 20 mei 2018 bij alle voertuigen met een door de fabrikant gemonteerd roetfilter een visuele controle in de APK moet worden ingevoerd. Beoogd wordt dat dit nieuwe verbod op 1 juli 2017 ingaat. De periode van 1 juli 2017 tot 20 mei 2018 kan als een overgangsperiode worden beschouwd waarin eigenaren van voertuigen met een verwijderd filter er voor kunnen zorgen dat het roetfilter weer wordt teruggeplaatst en goed functioneert. Tot die tijd kunnen roetfiltercontroles worden uitgevoerd bij voertuigen op de weg, bijvoorbeeld tijdens wegkantinspecties. Hierbij kan dan een waarschuwing worden gegeven.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel van wijziging van de Regeling voertuigen met betrekking tot het nieuwe verbod op het verwijderen van roetfilter. Meer in het algemeen heeft de consultatie tot doel de mogelijkheid te bieden om inzichten in te brengen en ter overdenking mee te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorstel en de nota van toelichting betrekken.

In het bijzonder wordt uw reactie gevraagd op de mogelijkheid dat er een erkenningsregeling komt voor garagebedrijven.
Onder deze erkenningsregeling kunnen garagebedrijven het verwijderen van roetfilters bij auto’s waarbij dit is toegestaan zelf administratief afhandelen. Dit geldt niet alleen als een garagebedrijf een roetfilter verwijderd bij een auto waarbij dit is toegestaan, maar ook als na 20 mei 2018 bij visuele controle van roetfilters in de APK blijkt, dat een roetfilter is verwijderd of duidelijk defect is.

Bij auto’s die geen filter nodig hebben om aan de destijds gelden emissie-eisen te voldoen, mag dan de registratie in het kentekenregister van de RDW worden aangepast. Hierna kan de auto kan worden goedgekeurd. Zonder erkenningsregeling moet het voertuig hiervoor eerst langs bij een keuringsstation van de RDW.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht