Wijziging Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

De wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren maakt het mogelijk dat een overtreding van de Regeling diergeneesmiddelen art 8.10, eerste lid, bestuurlijk beboetbaar wordt. Dit is nodig om effectief te kunnen handhaven. Aan de bestuurlijke boete wordt een hoogte van €5.000 verbonden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2015
Einddatum consultatie 14-01-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren Voedselkwaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Regeling diergeneesmiddelen is op 1 juli 2015 gewijzigd. Hierdoor werd het voor de verschillende betrokken partners in de veehouderijsector, waaronder de veehouders, verplicht om zelfcontroles uit te oefenen met betrekking tot het controleren van dieren op residugehalten van diergeneesmiddelen boven de toegestane maxima en op de aanwezigheid van verboden stoffen. Om effectief te kunnen handhaven is het opleggen van een bestuurlijke boete bij overtreding van de Regeling diergeneesmiddelen artikel 8.10, eerste lid, noodzakelijk. Daartoe wordt de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren aangepast. Voor het bepalen van de overtredingscategorie is gekeken naar de ernst van de overtreding. Illegaal of verkeerd gebruik van diergeneesmiddelen zoals antibiotica of van verboden groeibevorderaars kunnen een risico zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast kunnen de verschillende betrokken partners die deze zelfcontroles niet uitvoeren een financieel marktvoordeel genieten. Op basis hiervan is besloten aan de overtreding van artikel 8.10, eerste lid, een bestuurlijke boete van €5.000 te verbinden. Dit bedrag komt overeen met boetecategorie 4, zoals bepaald in artikel 2.2 eerste lid van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle betrokken partners in de veehouderijsector mbt voedsel producerende dieren, zoals veehouders en slachterijen.

Verwachte effecten van de regeling

Door deze wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren kan de toezichthouder -in deze de NVWA- effectief optreden bij een overtreding van de Regeling diergeneesmiddelen artikel 8.10, eerste lid.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen te informeren en consulteren over de voorgenomen wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de onderdelen van de wijziging van de Regeling en de toelichting.

Meer informatie