Wijziging omgevingsrecht mijnbouw

Wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw, tot invoering van een vergunning in verband met het milieu voor de aanleg, uitbreiding en wijzing van een boorgat op land en de territoriale zee en een instemmingsbesluit voor deze activiteiten op het continentale plat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2015
Einddatum consultatie 23-11-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze algemene maatregel van bestuur worden drie regelingen gewijzigd om voor het aanleggen van een boorgat of een wijziging of uitbreiding daarvan opnieuw een vergunning in verband met het milieubelang verplicht te stellen. Deze omgevingsvergunning geeft de Minister van Economische zaken meer mogelijkheden om te kunnen sturen bij voorgenomen opsporingsboringen naar delfstoffen, aardwarmte en mogelijkheden voor opslag. In de omgevingsvergunning wordt bepaald waar en onder welke (milieu)voorwaarden er geboord mag gaan worden. Aan deze vergunning kunnen (aanvullende) milieuvoorschriften worden verbonden. De vergunningplicht voor het milieudeel komt in de plaats van de bestaande melding op grond van het Barmm. Voor diepboringen op het continentale plat komt er een instemmingvereiste. Met de omgevingsvergunning op land en in de territoriale zee en het instemmingsvereiste op het continentale plat kan (beter) invulling worden gegeven aan de mer-beoordelingsplicht voor diepboringen. De betrokkenheid van decentrale overheden wordt vergroot door naast de bestaande adviesrechten van gemeenten en waterschappen een nieuw adviesrecht voor te stellen voor de provincie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mijnbouwbedrijven

Verwachte effecten van de regeling

Door de vergunningplicht op land en in de territoriale zee en het instemmingsvereiste op het continentale plat heeft de minister meer invloed op de voorgenomen locatie van een (proef)boring en kunnen er zo nodig aanvullende voorschriften worden gesteld aan een boring. Bedrijven zullen hun voornemen tot een proefboring naar koolwaterstoffen of aardwarmte daarom vooraf meer moeten afstemmen met de overheid en de omgeving.

Doel van de consultatie

Het bieden van de mogelijkheid op te reageren op de voorgenomen wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen