Wijziging Mijnbouwwet veiligheid en regie

Wijziging van de Mijnbouwwet ter versterking van het veiligheidsbelang bij mijnbouw en meer regie bij het verlenen van opsporings-, winnings-, en opslagvergunningen en de instemming met winningsplannen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-06-2015
Einddatum consultatie 17-07-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het (voorgenomen) wetsvoorstel strekt er toe om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen wettelijke te borgen. Het veiligheidsbelang wordt daartoe meer expliciet in de Mijnbouwwet opgenomen. Tevens wordt de regelgeving op het gebied van mijnbouw herzien om beter te kunnen sturen in waar er wel of niet wordt geboord of om de wijze van winning tussentijds aan te kunnen passen. De aanpassing van de Mijnbouwwet is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, met name op het domein van het omgevingsrecht. Met dit pakket aan regelgeving wordt recht gedaan aan het belang van veiligheid, de maatschappelijke vragen rond mijnbouwactiviteiten en de wens om bij mijnbouwactiviteiten vanuit de overheid meer te kunnen sturen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mijnbouwondernemingen

Verwachte effecten van de regeling

Met dit wetsvoorstel krijgt de Minister van Economische Zaken meer mogelijkheden om aanvragen voor een opsporings-, winnings-, en opslagvergunningen af te wijzen, of hieraan beperkingen of voorschriften te stellen of de instemming met een winningsplan te weigeren of hieraan voorschriften of beperkingen te stellen. Veiligheid voor omwonenden zal daarbij een grotere rol spelen.
Decentrale overheden zullen meer worden betrokken bij het verlenen van deze vergunningen en instemmingen. Ook wordt het mogelijk om bestaande vergunningen te wijzigen of in het uiterste geval in te trekken. De onafhankelijke positie van Sodm wordt versterkt en er komen meer mogelijkheden om kosten door te berekenen aan mijnbouwondernemingen.

Doel van de consultatie

Het bieden van een mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Mijnbouwwet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen