Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterregeling

Reactie

Naam Vewin (M.H. Baneke)
Plaats Den Haag
Datum 28 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Vewin is positief over de voorgestelde wijziging van de Drinkwaterregeling.
We hebben nog een aantal verbetervoorstellen.

1. Rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken
De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen moeten verder verduidelijkt worden d.m.v. een toelichting in de regeling zelf of in een procedure waarnaar verwezen wordt.
2. Milieukwaliteitseis in Drinkwaterregeling afstemmen met Bkmw 2009 /Bijlage V BKL
In de Nota van Toelichting moet duidelijk omschreven worden dat een vastgestelde milieukwaliteitseis in de Drinkwaterregeling tot gevolg heeft dat deze milieukwaliteitseis ook geldt voor oppervlaktewater waarvan drinkwater wordt gemaakt en als milieukwaliteitseis eveneens opgenomen wordt in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) 2009 respectievelijk Bijlage V (Omgevingswaarde KRW-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water) van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Dit zijn milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater of grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. Deze normen richten zich tot de overheid, die ervoor moet zorgen dat een duurzame drinkwatervoorziening gewaarborgd is. Deze eisen vloeien voort uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), die de lidstaat verplicht ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater geschikt blijft voor de drinkwatervoorziening en dat de kwaliteit waar nodig wordt verbeterd (zie bijlage 1). Ook in het verleden is altijd gestreefd naar het afstemmen van de kwaliteitseisen die gelden voor de Drinkwaterregeling met die voor het Bkmw, dan wel Bijlage V BKL, om te voorkomen dat de milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater (Bkmw/Bijlage V BKL) soepeler zijn dan de milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater gebruikt voor menselijke consumptie (Dwr).
3. Termen signaleringsparameter en signaleringswaarde afstemmen
Uit oogpunt van communicatieve helderheid stellen we voor de termen 'signaleringsparameter' en 'signaleringswaarde' uit de Drinkwaterregeling resp. het Protocol Monitoring KRW op elkaar af te stemmen. Dit betreft alleen een taalkundige afstemming (1 term hanteren) en geen afstemming van de waarden zelf.
4. Invoering en onmiddellijke werking
In de tekst over de invoering en onmiddellijke werking van de wijzigingsregeling graag opnemen dat de nieuwe regelgeving (voor zover relevant) ook direct van toepassing is voor de reeds verleende ontheffingen (dus niet alleen voor de in procedure zijnde aanvragen).

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht