Wijziging Bgm en Ubm 2015

Het voorstel is om het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) op de volgende punten te wijzigen:
- voorwaarden voor het gebruik van herwonnen fosfaten gelijkstellen met de voorwaarden voor overige organische meststoffen;
- gebruik van drijfmest in augustus op winterkoolzaad toestaan;
- gebruik van stikstofkunstmest in herfst op rietzwenkgras toestaan;
- graszode vernietigen in juni voor aaltjesbeheersing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-03-2015
Einddatum consultatie 20-04-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De aanpassingen in het Bgm zijn gericht op het verantwoord kunnen gebruiken van herwonnen fosfaten, toepassen van drijfmest bij de inzaai van winterkoolzaad voor (olie)zaadwinning in het volgende seizoen, toepassen van stikstofkunstmest in de herfst op rietzwenkgras voor een tweede of latere graszaadoogst in het volgende jaar en vernietigen van de graszode op zandgrond (en lössgrond) voor de teelt van aaltjesbeheersende gewassen.
De voorgestelde wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) zijn van redactionele aard en betreffen het herstellen van een foute verwijzing en laten vervallen van een artikel dat is uitgewerkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen:
- Landbouwers die herwonnen fosfaten gebruiken en die bloembollen of andere gewassen waarvoor aaltjesbeheersing nodig is, graszaad en/of winterkoolzaad telen;
- Loonwerkers en intermediairen die mest aanwenden;
- Betrokkenen in de productie- en verwerkingsketens van herwonnen fosfaten, bloembollen, graszaad en winterkoolzaad.

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten:
- Een verantwoord gebruik van fosfaten die herwonnen zijn uit afval- en reststoffen;
- Stimulering van de teelt van winterkoolzaad voor (olie)zaadwinning;
- Opbrengstverhoging van de graszaadproductie van rietzwenkgras;
- Vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen, met name voor de leliebollenteelt.

Doel van de consultatie

De consultatie is bedoeld om bij gebruikers/toepassers en andere belanghebbenden na te gaan of de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voldoende aansluiten bij de praktijk en haalbaar zijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit is een reactie mogelijk. Het gaat in het bijzonder om de aanpassingen in het Bgm.

Meer informatie

  • Antwoorden op Kamervragen aaltjesproblematiek 2014

  • Drijfmest op winterkoolzaad

  • Effect van N-bemesting op rietzwenk, kropaar en engels raai

  • Struviet (herwonnen fosfaat) in meststoffenwet

  • Tagetes op gescheurd grasland voor lelieteelt