Wijziging Besluit inburgering ivm participatieverklaring

Het betreft een wijziging van het Besluit inburgering in verband met de invoering van het participatieverklaringstraject en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding. In het Besluit wordt op hoofdlijnen een invulling gegeven aan het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding. Daarnaast worden in de bijlage bij het Besluit de gegevens opgenomen die in dit verband tussen DUO en gemeenten zullen worden uitgewisseld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2016
Einddatum consultatie 17-01-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het toevoegen van het participatieverklaringstraject als nieuw onderdeel aan het inburgeringsexamen is om inburgeringsplichtigen al in een vroeg stadium na hun vestiging in Nederland kennis te laten maken met de Nederlandse normen en waarden. Het is immers van belang dat inburgeringsplichtigen snel beginnen met het opdoen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Naast het participatieverklaringstraject is ook de maatschappelijke begeleiding een middel ter bevordering van een snelle integratie en participatie. De maatschappelijke begeleiding is specifiek gericht op asielmigranten en hun gezinsleden. In het besluit wordt op hoofdlijnen een nadere invulling gegeven aan het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding. De bijlage bij het Besluit bevat een opsomming van gegevens die gewisseld zullen worden tussen DUO en de gemeenten over het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Inburgeringsplichtige nieuwkomers: voornamelijk gezinsmigranten en asielmigranten.
• Gemeenten: krijgen een nieuwe taak voor wat betreft het participatieverklaringstraject. Daarnaast wordt de maatschappelijke begeleiding die gemeenten verstrekken aan asielmigranten wettelijk vastgelegd.
• De Dienst Uitvoering Onderwijs: voert in mandaat van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkzaamheden met betrekking tot het inburgeringsexamen uit.

Verwachte effecten van de regeling

• Een vroegtijdige kennismaking van nieuwkomers met de Nederlandse normen en waarden;
• Een borging van de begeleiding door gemeenten van asielmigranten.

Doel van de consultatie

Te peilen welke meningen er leven (naast die van de organisaties die geconsulteerd worden) over de invulling van de participatieverklaring en de maatschappelijke begeleiding.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie