Wijziging Bal verzegeling pleziervaartuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor. Die wijziging is erop gericht dat op een pleziervaartuig de afsluiter in de leiding tussen opvangtank/toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand verzegeld moet zijn. Daarmee wordt lozing van ongezuiverd toiletwater voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2021
Einddatum consultatie 03-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12633
Onderwerpen Afval Stoffen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• eigenaren en gebruikers van pleziervaartuigen;
• zwemmers in oppervlaktewater;
• waterschappen en Rijkswaterstaat in hun rol van toezichthouder en handhaver.

Daarnaast zijn er doelgroepen die naar verwachting indirect worden geraakt:
• fabrikanten en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen;
• fabrikanten en leveranciers van technische voorzieningen die gelijkwaardig worden verklaard aan verzegeling;
• eigenaren van jachthavens met ontvangstinstallaties voor toiletwater.

Sinds 2009 is het verboden om ongezuiverd toiletwater te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Dit komt omdat de lozing alleen op heterdaad kan worden vastgesteld en bovendien (vrijwel) onzichtbaar is. Doel van deze wijziging is om eigenaren van pleziervaartuigen te verplichten om de afsluiter in de leiding tussen (de opvangtank van) hun toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand te verzegelen. Daardoor wordt het onmogelijk om ongezuiverd toiletwater onder de waterspiegel te lozen en is men genoodzaakt om de opslagtank bij een ontvangstinstallatie uit te laten pompen. Indien er een zuiveringsinstallatie aan boord is die een typegoedkeuring heeft, of indien gewaarborgd is dat via het toilet uitsluitend urine geloosd wordt, geldt de verzegelingsplicht niet.
Met de invoering van de verzegelingsplicht wordt het lozingsverbod beter handhaafbaar.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Eigenaren van pleziervaartuigen zullen door de verzegeling genoodzaakt zijn hun opslagtank regelmatig te laten uitpompen bij een ontvangstinstallatie, die bij jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen verplicht aanwezig moet zijn. Dit heeft dus gevolgen voor eigenaars van jachthavens.
• Eigenaren van pleziervaartuigen die regelmatig langere tijd op zee of in het buitenland verblijven, zullen interesse hebben in een technische oplossing die gelijkwaardig is aan verzegeling, bijvoorbeeld een automatische afsluiter die verbonden is met GPS. Dit heeft dus gevolgen voor mogelijke fabrikanten en leveranciers van dergelijke technische voorzieningen. Zij kunnen aan de minister verzoeken om een gelijkwaardigheidsverklaring.
• Een deel van de eigenaren zal vanwege de verzegelingsplicht besluiten om de opslagtank te vervangen door een zuiveringsvoorziening met de voorgeschreven typegoedkeuring. Dit heeft dus gevolgen voor fabrikanten en leveranciers van deze zuiveringsvoorzieningen.
• De betere handhaafbaarheid van het lozingsverbod zal een positief effect hebben op de bescherming van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewater.
• Voor de waterbeheerders (met name waterschappen en Rijkswaterstaat) wordt door de verzegelingsplicht de handhaafbaarheid van het lozingsverbod verbeterd.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met vrijdag 3 september 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Hoofdlijnen en tekst Besluit activiteiten leefomgeving

Bron: iplo.nl

Kamerstuk, motie lid De Groot

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl