Rechterlijk gebieds- of contactverbod

De rechter krijgt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid in zijn vonnis een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen als maatregel. Doel is het voorkomen dat de veroordeelde weer strafbare feiten pleegt die de leefbaarheid in de wijken aantasten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-11-2009
Einddatum consultatie 13-01-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit Rechtspraak Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Structurele overlast in bepaalde wijken veroorzaakt een toenemende behoefte aan snel optreden door justitie. De strafbare feiten die leiden tot overlast die de leefbaarheid aantasten bestaan onder meer uit vernielingen, pesterijen, openbaar drankgebruik, terugkerende inbraken, illegaal vuurwerk afsteken, geweldpleging, diefstal, vernieling en het lastig vallen van winkeliers, winkelend publiek en bewoners. Bij herhaaldelijk of in groepsverband gepleegde overlastgevende strafbare feiten kan niet in alle gevallen worden volstaan met geldboetes of vrijheidsstraffen, maar zijn gerichte gedragsmaatregelen nodig om de omgeving te beschermen.

In dit wetsvoorstel wordt de rechter de bevoegdheid gegeven een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen als maatregel. De rechter kan hiermee snel een passende justitiële reactie geven. Deze vrijheidsbeperkende maatregel kan afzonderlijk of in combinatie met een straf of een andere maatregel worden opgelegd. De rechter verbindt op grond van dit wetsvoorstel in zijn vonnis vervangende hechtenis aan het niet naleven van de maatregel. De rechter krijgt verder de mogelijkheid om in zijn vonnis de maatregel onmiddellijk uitvoerbaar te verklaren. In dat geval blijft de maatregel ook van kracht als hoger beroep wordt ingesteld door de veroordeelde. De voorgestelde maatregel kan zeer passend zijn in een integrale probleemgerichte wijkaanpak en een doeltreffende reactie vormen op herhaald (voetbal)vandalisme.

Dit wetsvoorstel moet worden bezien in de reeks van (wettelijke) inspanningen die het kabinet verricht om Nederland veiliger te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechterlijke macht, openbaar ministerie, advocatuur, verdachten en slachtoffers van overlastgevende strafbare feiten.

Verwachte effecten van de regeling

De strafrechter beschikt bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel over de mogelijkheid een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen bij veroordeling van een verdachte voor feiten waardoor de openbare orde ernstig is verstoord en grote vrees voor herhaling bestaat, of in verband waarmee vrees bestaat voor ernstig belastend gedrag van de verdachte jegens personen, of in verband waarmee vrees bestaat voor gedrag dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

Doel van de consultatie

Burgers informeren over en betrekken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel. Hiernaast wordt de gelegenheid geboden om een reactie te geven op de voorgestelde wetswijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen het doel en de strekking van het wetsvoorstel als geheel betreffen, maar ook specifieke onderdelen van het wetsvoorstel of de toelichting hierbij.