Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet en een aantal andere wetten ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2015
Einddatum consultatie 17-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit voorstel van wet strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/61/EU van het Europese Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L 155) (hierna: richtlijn breedband). Met de richtlijn breedband wordt een verdere bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van een van de doelstellingen uit de Digitale Agenda, namelijk dat alle Europeanen in 2020 toegang hebben tot sneller internet (30 Mbps of meer). De richtlijn breedband moet uiterlijk 1 juli 2016 zijn geïmplementeerd. De richtlijn breedband heeft als doel om de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te bevorderen door de daarmee gepaard gaande kosten te reduceren met name door sector overschrijdend medegebruik en coördinatie van werkzaamheden te bevorderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en ook andere zogenoemde nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden, zoals de netbeheerders voor elektriciteit (inclusief straatverlichting), gas, verwarming, water, afval- en rioolwater alsmede beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar de bedrijfseffectentoets. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en bedrijfseffectentoets

Meer informatie