Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Netbeheer Nederland (K. van Berlo)
Plaats Den Haag
Datum 26 januari 2022

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
1A: Ja dat is wenselijk. Er is ook duidelijke richting nodig op de inhoud van een dergelijk document. Dit is belangrijk voor de transparantie richting bewoners maar ook voor de zekerheid en concreetheid richting netbeheerders in relatie tot de investeringen. Wij vinden het daarbij wenselijk dat er naast warmteoplossingen ook gekeken wordt naar andere energietransitie ontwikkelingen. Wanneer het geen verplichtend karakter heeft kunnen er onvoldoende besluiten op worden gebaseerd.

1B: De gewenste frequentie zal afhangen van de ontwikkelingen, maar in het huidige tempo is een periode van vijf jaar redelijk te noemen. Het is daarbij goed om aan te sluiten bij de tijdslijnen van het PES, zodat altijd de meest actuele informatie meegenomen kan worden.

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Deze vraag wordt beantwoord bij punt 8 van onze consultatiereactie.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht