Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet windenergie op zee

Reactie

Naam NV Nuon Energy (IF Geerbex)
Plaats Amsterdam
Datum 16 april 2014

Vraag1

Wilt u reageren op dit wetsvoorstel of de toelichting, dan kunt u dat hier doen.
Nuon, onderdeel van Vattenfall, is verheugd dat met het ontwerp-wetsvoorstel Windenergie op Zee concrete stappen zijn gezet om de grootschalige uitrol van windenergie op zee mogelijk te maken.

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, behoort tot de grootste offshore wind ontwikkelaars en operators in Europa, met voornamelijk parken in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Op dit moment bouwt Vattenfall in Duitsland aan DanTysk, een park op zee van 288 MW dat voldoende elektriciteit zal leveren voor 400.000 huishoudens. In Nederland heeft Nuon samen met Shell het eerste offshore windpark in Nederland gerealiseerd, ‘Windpark Egmond aan Zee’, bestaande uit 36 turbines van ieder 3 MW. Daarnaast is Nuon eigenaar van de verlengde vergunning van het windpark ‘Beaufort’ in zoekgebied ‘Hollandse Kust’ en streeft zij ernaar deze locatie op korte termijn te kunnen ontwikkelen.
Als lid van NWEA is Nuon actief betrokken geweest bij de zienswijze van NWEA en ondersteunt deze dan ook. Volledigheidshalve is deze zienswijze toegevoegd als bijlage. Daarbij vraagt Nuon in het bijzonder aandacht voor de bestaande vergunningen, waaronder ‘Beaufort’. Een deel van de bestaande vergunningen zal een onmisbare bijdrage moeten leveren aan de tijdige realisatie van de ambitieuze doelstellingen uit het Energieakkoord. De doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 is alleen haalbaar met de 1050 MW aan windenergie op zee zoals in het Energieakkoord is overeengekomen. Gezien de minimale realisatietermijn van vier jaar dient op korte termijn gestart te worden met de aanbesteding en bouw. De planning voor de aanbesteding zoals onderdeel van het Energieakkoord (450 MW in 2015, 600 MW in 2016 etc.) is alleen haalbaar wanneer de bestaande vergunningen kunnen worden ingezet vanaf de eerste tenderronde in 2015. Hiertoe dient op korte termijn besloten te worden, zodat gestart kan worden met de projectvoorbereidingen en de vergunningen geüpdatet kunnen worden naar de laatste stand der techniek. Deze vergunningen hebben reeds een lang traject van stakeholderconsultatie en maatwerk achter de rug. Het benutten van deze vergunningen past daarmee bij de beoogde kostenefficiënte aanpak van de uitrol, voor zowel overheid als bedrijfsleven.

Uiteraard is Nuon graag bereid haar ideeën en de inhoud van deze zienswijze nader toe te lichten.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht