Wet windenergie op zee

Dit wetsvoorstel maakt de opschaling van windenergie op zee mogelijk en introduceert een instrument genaamd ‘kavelbesluit’. Niet in de wet zelf maar pas in het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd mag worden. De natuurtoets is geïntegreerd in het kavelbesluit. Een vergunning bepaalt wie het windpark mag realiseren. TenneT krijgt de taak het net op zee voor te bereiden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-03-2014
Einddatum consultatie 16-04-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Stroomlijning uitgifteprocedure wind op zee
Het uitgiftestelsel omvat een aantal stappen. Windparken mogen alleen gebouwd worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen een gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Na een kavelbesluit volgt vergunningverlening. Alleen de vergunninghouder heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren.

Integratie vogel- en habitatrichtlijn
Een belangrijk onderdeel van het kavelbesluit behelst de toets van de natuuraspecten. In dit wetsvoorstel wordt de toets die ingevolge de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn geïntegreerd in het kavelbesluit. Uit de eerder opgedane kennis bij vergunningverlening op grond van de Waterwet blijkt dat gevolgen van windparken op zee vooral kunnen bestaan uit geluidsoverlast voor zeezoogdieren en aanvaringskansen voor kustbroedvogels en trekvogels.

Voorbereiden net op zee
In het wetsvoorstel krijgt de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet de taak het net op zee voor te bereiden. De taak omvat in elk geval de uitvoering van de noodzakelijke technische onderzoeken en het voorbereiden van de verkrijging van vergunningen. De kosten die de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt bij de uitvoering van de nieuwe taak komen met terugwerkende kracht in aanmerking voor verwerking in de transporttarieven, ook als uiteindelijk besloten zou worden om in het relevante gebied geen net op zee te realiseren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De windsector en andere belanghebbenden op de Noordzee zoals de scheepvaartsector, de visserijsector, de mijnbouwsector, natuurorganisaties, andere overheden.

Verwachte effecten van de regeling

Het grootste effect is dat nieuwe vergunningen voor windenergie op zee kunnen worden verleend. Een groot deel van de effecten hangt niet met dit wetsvoorstel samen, maar met de kavelbesluiten die op grond van dit wetsvoorstel genomen worden.

Bij het nemen van kavelbesluiten nemen de administratieve lasten voor de windsector af, omdat nu niet meer zij alle milieu-informatie, klimaat en bodemgegevens voor de vergunningaanvraag hoeft te verzamelen, maar het Rijk dit doet voor het kavelbesluit. Daar staat tegenover dat windsector zich telkens in een ander kavel moeten verdiepen en de kosten die samenhangen met het kavelbesluit ten laste komen van degene die het windpark uiteindelijk gaat ontwikkelen.

In het eerdere stelsel waren er 79 initiatieven, 19 vergunningaanvragen en vooralsnog 12 verleende vergunningen met alle informatie en bezwaren en beroepen, waarvan er 3 subsidie hebben gekregen. In het voorgestelde stelsel worden er echter alleen kavelbesluiten genomen als er ook subsidie is. De verhouding tussen het aantal kavelbesluiten en de gerealiseerde windparken zal aanzienlijk verbeteren. De administratieve lasten zullen navenant dalen.

De inhoudelijke nalevingskosten veranderen niet met dit wetsvoorstel. De vergunningsvoorschriften uit de watervergunningen, zullen voor de nieuwe windparken een plek krijgen in het kavelbesluit of in algemene regels. Het onderhavige wetsvoorstel verandert inhoudelijk niets aan deze voorschriften. De voorschriften voor het windpark worden eerder bekend voor de windsector. Daardoor kunnen de bedrijven in een eerder stadium een optimaler (financieel) ontwerp van het windpark maken. Door aansluiting bij de beleidsuitgangspunten van het wetsvoorstel natuurbescherming, worden minder handelingen verboden dan thans het geval is. De kosten van de uitbreiding van de taken van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zijn zeer klein in verhouding tot de kosten voor realisatie van een net op zee.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op een concept van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele wet

Meer informatie