Wet terugvordering staatssteun

Dit wetsvoorstel voorziet in nationaalrechtelijke grondslagen voor de terugvordering van staatssteun indien een besluit van de Europese Commissie tot terugvordering verplicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2016
Einddatum consultatie 27-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is te bewerkstelligen dat alle staatssteun die van de Europese Commissie teruggevorderd moet worden, ook daadwerkelijk teruggevorderd kan worden. Nu bestaat een dergelijke sluitende set regels nog niet.
Het wetsvoorstel geeft het betrokken bestuursorgaan de bevoegdheid en verplichting om de terug te vorderen staatssteun van elke betrokken begunstigde terug te vorderen middels het sturen van een beschikking tot betaling. Alleen de terugvordering van fiscale steun is hiervan uitgezonderd. Het wetsvoorstel regelt dat die steun wordt teruggevorderd met behulp van het bestaande instrumentarium van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuursorganen die ingevolge het wetsvoorstel met de terugvordering worden belast.

Verwachte effecten van de regeling

Een bestuursorgaan dat door het wetsvoorstel met terugvordering wordt belast, is verplicht tot terugvordering over te gaan, behalve indien een ander bestuursorgaan met dezelfde verplichting reeds uitvoering geeft of heeft gegeven aan het terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie. Fiscale steun wordt teruggevorderd door de inspecteur/ontvanger.

Doel van de consultatie

De consultatie heeft tot doel om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over dit wetsvoorstel en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op dat voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gereageerd kan worden op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie