Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Dit wetsvoorstel bevat nadere beloningsmaatregelen voor de financiële sector die de minister van Financiën heeft aangekondigd in de agenda financiële sector van december 2018. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele meer technische wijzigingen van de beloningsregels voor de financiële sector die aanvankelijk onderdeel waren van het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2018 alsmede de bestendiging van bestaand beleid met betrekking tot handelaren voor eigen rekening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2019
Einddatum consultatie 30-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen en degenen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde beloningsmaatregelen beogen perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen met inachtneming van de primaire verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders voor het beloningsbeleid en beloningen van een financiële onderneming.

Waarop kunt u reageren

Alle elementen van het concept-wetsvoorstel en de concept-memorie van toelichting.

Downloads