Wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

De consultatie betreft het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2015
Einddatum consultatie 09-12-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) gewijzigd. De inhoud van het wetsvoorstel richt zich op de volgende onderwerpen:
1. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Door de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gaan dezelfde eisen gelden voor beide voorzieningen. Peuterspeelzaalwerk wordt in de Wko onder de definitie van kinderopvang gebracht. Dat zorgt ervoor dat beide voorschoolse voorzieningen dus echt gelijk worden. Deze wijziging leidt ertoe dat peuterspeelzaalwerk komt te vallen onder hoofdstuk 1 ‘Kinderopvang’ van de Wko. Daaruit volgt dat hoofdstuk 2 ‘Kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ zal verdwijnen.

2. Het onderbrengen van peuterspeelzaalwerk onder de financiering van de Wet kinderopvang.
Op dit moment kunnen werkende ouders alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderopvang. Werkende ouders kunnen straks kinderopvangtoeslag aanvragen voor opvang in een voorschoolse voorziening van hun keuze. Voor peuterspeelzalen zal dezelfde maximaal te vergoeden uurprijs worden gehanteerd als voor de dagopvang. Ook blijven de huidige randvoorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag gelden, zoals de koppeling aan gewerkte uren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Ondernemers en beroepskrachten werkzaam in peuterspeelzalen.
- Ouders en hun kinderen die gebruik maken van peuterspeelzalen.
- Gemeenten aangezien zij voor werkende ouders geen aanbod meer bekostigen.

Verwachte effecten van de regeling

Met dit wetsvoorstel worden peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geharmoniseerd. Het beoogde effect daarvan is dat dit het stelsel eenvoudiger maakt en ervoor zorgt dat samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen onderling en met het basisonderwijs makkelijker tot stand komt.
Daarnaast is het verwachte effect dat het gelijktrekken van de financiering een eerlijker speelveld stimuleert tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Werkende ouders kunnen terecht bij beide voorzieningen zonder dat er een onderscheid bestaat in eisen en financiering. Kostenverschillen kunnen daardoor niet meer de keuze van ouders voor een voorschoolse voorziening beïnvloeden. Ouders kunnen dan kiezen voor een voorschoolse voorziening op basis van wat het beste past bij de behoefte van het kind en ervoor zorgt dat ouders op een goede manier arbeid en zorg kunnen combineren.

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de bestaande beweging in veel gemeenten waarbij peuterspeelzalen onder de kinderopvangtoeslag worden gebracht. Inmiddels is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in circa een kwart van de gemeenten al omgevormd tot kinderopvang. Dit wetsvoorstel neemt voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang de laatste barrières weg.


Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wetgeving;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Op welke onderdelen van de voorgestelde wetgeving wordt een reactie gevraagd

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie