Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Dit wetsvoorstel geeft besturen van provincies en gemeenten de bevoegdheid om in een door hen aangewezen gebied het aantal landbouwhuisdieren op een veehouderijlocatie of de dierintensiteit te kunnen reguleren teneinde ongewenste effecten voor de volksgezondheid te beperken of te voorkomen. Het voorstel is aangekondigd in het kabinetsstandpunt Omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-06-2014
Einddatum consultatie 14-07-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om aantallen dieren te reguleren in het belang van de volksgezondheid. De regeling biedt het bestuur van een provincie of een gemeente een wettelijke mogelijkheid om veedichte gebieden aan te wijzen en in deze gebieden grenzen te stellen aan:
• het totaal aantal dieren dat tezamen door alle veehouderijlocaties kan worden gehouden of
• het totaal aantal dieren dat per veehouderijlocatie kan worden gehouden of
• het totaal aantal dieren dat op veehouderijlocaties per oppervlakte eenheid kan worden gehouden (dierintensiteit).
De regulering van dieraantallen vindt plaats op basis van het bij beschikking vast te stellen aantal dieren dat ten hoogste op veehouderijlocaties in een aangewezen gebied kan worden gehouden. Onderscheid kan worden gemaakt naar diersoorten, delen van een aangewezen gebied en naar bedrijfstypes afhankelijk van de vastgestelde gezondheidsrisico’s.
De maatregelen kunnen worden genomen indien op basis van een risicoanalyse is onderbouwd en aangetoond dat er een relatie is tussen gezondheidsrisico’s voor de mens en het aantal dieren in een aan te wijzen gebied. Het betreft gezondheidsrisico’s in brede zin zoals zoönosen, geur, fijnstof en endotoxinen. De wettelijke voorziening is aanvullend op het omgevingsrecht en de regels die zijn vastgesteld met het oog op dierziektebestrijding, en maakt het mogelijk sturende maatregelen te nemen ten aanzien van dieraantallen .

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling beoogt gezondheidsrisico’s van veehouderijen voor burgers in aangewezen veedichte gebieden te beperken en te beheersen. Gelet hierop zijn burgers een doelgroep.
In beginsel kunnen alle veehouderijsectoren met deze regeling te maken krijgen indien de gezondheidsrisico’s gerelateerd zijn aan dieraantallen en dierdichtheid in een aangewezen gebied. De maatregelen kunnen overwogen worden in gebieden met een hoge dierdichtheid, bijvoorbeeld gebieden gelegen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In beginsel zijn de maatregelen van tijdelijke aard voor een duur van vijf jaren.

Verwachte effecten van de regeling

De ontwikkelingen in de veehouderij hebben geleid tot ongerustheid en ongenoegen in delen van het landelijk gebied in Nederland. De zorgen gaan over geuroverlast en over de gevolgen voor de volksgezondheid van zoönosen, emissies van fijn stof en endotoxinen. Daarnaast zijn er zorgen over het dierenwelzijn en de leefbaarheid en sociale cohesie in lokale gemeenschappen.
Met de regeling wordt beoogd dieraantallen te kunnen reguleren in aangewezen gebieden in het belang van de volksgezondheid. Bestaande wetgevingskaders zoals de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en het omgevingsinstrumentarium (Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), Wet Milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) bieden onvoldoende basis om gebiedsgericht rechtstreeks op dieraantallen te kunnen reguleren waarmee onderbouwde en aangetoonde gezondheidsrisico’s van veehouderijen worden beperkt of beheerst.
Hoewel er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis bestaat over de relatie tussen dieraantallen en risico’s voor de volksgezondheid, is het wenselijk met een wettelijke voorziening te komen waarmee provincies en gemeenten in een later stadium vanuit een oogpunt van volksgezondheid beperkingen kunnen stellen aan het aantal dieren dan wel aan de intensiteit waarin dieren op veehouderijlocaties in bepaalde gebieden worden gehouden. Verwacht wordt dat de regeling een bijdrage levert aan het, uit oogpunt van preventie, beheersen van risico’s voor en het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan de volksgezondheid als gevolg van de effecten van grote dieraantallen op veehouderijen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de gehele bijbehorende memorie van toelichting.

Meer informatie