Wetsvoorstel beëindiginggrond uitkeringen e.d. bij deelname aan terroristische organisatie

Concept wetsvoorstel wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2015
Einddatum consultatie 18-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Integratie Gezin en kinderen Jongeren Nabestaanden Ouderen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het verhinderen van financiële ondersteuning van het mondiale jihadisme en andere vormen van terroristische activiteiten door de overheid. Daarnaast kan het wetsvoorstel ook voor een (weliswaar kleine) prikkel zorgen om de uitreis te ontmoedigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die een sociale zekerheidsuitkering, toeslag of studiefinanciering ontvangen en die Nederland zijn uitgereisd om zich aan te sluiten bij of ondersteuning te bieden aan een terroristische organisatie.

Verwachte effecten van de regeling

De sociale zekerheidsuitkering, toeslag of studiefinanciering van de hierboven genoemde doelgroep wordt beëindigd door de uitvoeringsinstelling zodra deze een melding heeft gekregen van de opsporingsdiensten of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde wettelijke regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan gereageerd worden.