Wetsvoorstel afschaffing lijstencombinaties

Wijziging van de Kieswet om de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties (lijstverbindingen) te schrappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2015
Einddatum consultatie 31-07-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Parlement Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel heeft als doel om in de Kieswet de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties (lijstverbindingen) door politieke groeperingen (partijen) te schrappen. Het voorstel brengt geen verandering aan in de bestaande systematiek van restzetelverdeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestaande en toekomstige politieke groeperingen (partijen) die willen deelnemen aan de verkiezingen.

Verwachte effecten van de regeling

Voor politieke groeperingen (partijen) die dicht bij elkaar liggen verdwijnt de mogelijkheid om dit tijdens de verkiezingen d.m.v. een lijstencombinatie te laten zien, eventueel met als onderliggende bedoeling om meer samen te werken of te fuseren. Daarnaast vervalt voor partijen het voordeel om via een lijstencombinatie meer kans op een restzetel te maken

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan gereageerd worden op het wetsvoorstel om de mogelijkheid tot het aangaan van een lijstencombinatie (lijstverbinding) te schrappen.
Opgemerkt wordt dat met het schrappen van de lijstencombinatie (lijstverbinding) uitvoering wordt gegeven aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie. Het Kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn deze motie uit te voeren.

Tevens kan een reactie worden gegeven op het voorstel om de bestaande wijze van restzetelverdeling ongewijzigd te laten.

Meer informatie