Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb

De Minister van BZK en de Minister van VenJ nemen maatregelen om de taken van de Raad van State functioneel te scheiden en komen tot een concentratie van de bestuursrechtspraak, waarbij de Centrale Raad van Beroep respectievelijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden opgeheven en de rechtsmacht overgaat naar de gerechtshoven (met de mogelijkheid van cassatieberoep bij de Hoge Raad) respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2014
Einddatum consultatie 15-04-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ervoor zorg dragen dat onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak niet alleen in juridisch opzicht is gegarandeerd, maar dat dit ook op een zo eenvoudig en doorzichtig mogelijke wijze gebeurt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden opgeheven. Dit heeft ook gevolgen voor de rechterlijke macht en de (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van State en eveneens voor de advocatuur. Met het oog hierop worden de Hoge Raad, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de rechtspraak, en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak betrokken, evenals de Nederlandse orde van advocaten.

Verwachte effecten van de regeling

De voorgestelde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om de regelgeving kwalitatief te verbeteren door belanghebbenden te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.

Meer informatie