Herziening Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Met het voorstel tot wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) worden de wettelijke taken van Stichting Cito en Stichting SLO vastgelegd en wordt de subsidiëring van andere instellingen, ten behoeve van onderwijsonderzoek, beëindigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-06-2012
Einddatum consultatie 12-07-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De twee doelen van de voorgestelde wetswijziging zijn:
de wettelijke taken van Stichting Cito en Stichting SLO verankeren;
de middelen voor onderwijsonderzoek doelmatiger en effectiever organiseren.

Wettelijke taken Cito en SLO
De onderwijsondersteunende activiteiten die voor de regering cruciaal zijn om haar stelselverantwoordelijkheid te kunnen nemen, te weten het ondersteunen en adviseren over de onderwijsinhoud en het ontwikkelen van centrale toetsen en examens, worden in dit wetsvoorstel vormgegeven als wettelijke taak. Voor zover hun activiteiten betrekking hebben op deze wettelijke taken, worden Cito en SLO rechtspersonen met wettelijke taak. De huidige Wet SLOA geeft de grondslag voor een breed spectrum aan subsidiabele activiteiten. Dit wordt in dit wetsvoorstel beperkt tot de wettelijke taken van Cito en SLO en de activiteiten die in het verlengde liggen en ten dienste staan van deze wettelijke taken. Alleen waar het noodzakelijk is, wordt er subsidie verleend voor een wettelijke taak.

N.B. Dit wetsvoorstel regelt niet dat er een eindtoets in het primair onderwijs en een diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs komen. Dat is opgenomen in afzonderlijke wetsvoorstellen die al ter consultatie hebben gelegen.

Onderwijsonderzoek
De mogelijkheid tot subsidiëring van praktijkgericht onderwijsonderzoek op basis van de Wet SLOA wordt uit de nieuwe Wet SLOA gehaald. De middelen voor praktijkgericht onderwijsonderzoek die in het kader van de huidige Wet SLOA ingezet worden, worden gebundeld met andere middelen voor onderwijsonderzoek. Door de middelen voor praktijkgericht onderwijsonderzoek uit de Wet SLOA ter beschikking te stellen aan het nog nader vorm te geven coördinatie- en regieorgaan onder de NWO, zullen deze middelen niet langer verdeeld worden onder de landelijke pedagogische centra (LPC) en CINOP, maar beschikbaar komen voor alle partijen die deze onderwijsondersteuning kunnen bieden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderwijsondersteunende instellingen en bedrijven

Verwachte effecten van de regeling

Cito en SLO worden rechtspersoon met wettelijke taak.
De LPC en CINOP ontvangen geen subsidie meer op basis van de Wet SLOA.

Doel van de consultatie

Het informeren van het veld over de voorgenomen wijzigingen en het ontvangen van reacties en antwoorden op in ieder geval de vier hieronder gestelde vragen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan een reactie gegeven worden op alle onderdelen.