Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam SCOL, inzake Visser 't Hooftlyceum (drs CC Heesterman)
Plaats Leiden
Datum 25 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee:
- Het wetsvoorstel komt te vroeg, want voorlopig is er nog geen goed apparaat waarmee professionalisering adequaat beoordeeld kan worden op zaken als kwaliteit, aansluiting bij de nascholingsbehoefte en labelling van de activiteiten (vgl medisch specialisten)
- Stimulering van nascholingsbehoefte zonder duidelijk en goed bereikbaar overzicht van wat er aan nascholing "te koop is" vind ik zinloos.
- Schoolleiders vormen een kink in de kabel. Veel van hen zijn immers (nog) niet professioneel in het voeren van functioneringsgesprekken. Het is een goede zaak om de leraar eigen verantwoordelijkheid te geven, maar het ware beter als de schoolleider zinvol mee kon denken.
- Hoe kunnen we een register dat leraren stimuleert zich blijvend na te scholen optuigen als we geen duidelijkheid hebben ten aanzien van de bekwaamheidseisen?
- Is het zinvol eerst met een verplicht register te komen en te hopen dat daarna onder leraren de discussie over professionalisering op gang zal komen, of had het eigenlijk andersom gemoeten? Op dit moment wordt slechts gewerkt aan het aanleggen van een enorm corpus aan nascholingsmogelijkheden. De inhoudelijke discussie laat op zich wachten.
- Zo lang leraren niet inhoudelijk discussiëren over professionaliseren, hebben nascholingsinstituten vrij spel en kunnen diezelfde instituten verdienen aan het geven van cursussen. Zij zullen goed garen spinnen bij de verplichte nascholing van docenten.
- Op dit moment heeft een leraar een zeer krap eigen nascholingsbudget. Wil hij meer, dan kan dat alleen als het in opdracht van de school gebeurt.. Zullen de verschillende cao's de noodzakelijke ruimte in 2017 voor elkaar hebben?
- Het bevoegdheidsvraagstuk is nog niet geregeld. Voorkom en bestrijd situaties waarin een leraar die bevoegd is voor Frans of LO opeens wiskunde of Grieks geeft. Anders krijg je situaties die analoog zijn aan het ondenkbare geval dat een tandarts uitspraken gaat doen over de pathologie van nierweefsel.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ja, maar het is beslist niet genoeg.
- Salarissen lopen ver achter, waardoor men bij het aanstellen van leraren uit een vrij lege vijver vist.
- Het belang van vakinhoudelijke kennis wordt op veel manieren onderschat of zelfs regelrecht ontkend.
- Schoolleiders ondersteunen hun leraren niet altijd, in bepaalde gevallen zitten zij de leraar zelfs dwars in de uitvoering van zijn beroep.
- Hoe zit het met school-molochen? Hoe groter het bestuur, hoe kleiner de invloed van de leraar. Zorg dus ook voor schaalverkleining.
- Over welke leraar hebt u het, de bevoegde leraar die les geeft in het vak waarvoor hij is opgeleid, of bijvoorbeeld ook over LIO's, onbevoegde zij-instromers en boventallige leraren die in een ander vak dat waar zij bevoegd voor zijn lesgeven. Als het lerarenregister ook niet bevoegden toelaat of het vak waarvoor men bevoegd is niet registreert, dan zie ik niet hoe registerleraar.nl positief bij kan dragen aan de positie van de leraar. Negatieve bijdragen van het register zie ik dan wel.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ik hoop het. Maar ook dit zal niet genoeg zijn. Zorg ervoor dat de omstandigheden zo zijn dat meer mensen voor de klas willen, het voor de klas volhouden en we dus uit een veel grotere vijver kunnen vissen bij het aanstellen van leraren.
Zorg er bovendien voor dat VOLSTREKT duidelijk is welke leraren wel bevoegd zijn en voor welk vak zij bevoegd zijn. Nodige voorwaarde daartoe is dat het register geen toegang biedt aan anderen dan die bevoegden èn dat het vak waar zij volgens hun bevoegdheid les in mogen geven zichtbaar is (net als bij BIG-beroepen)

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Inhoud:
- Ik mis ten enenmale vermelding van het vak waarvoor men de bevoegdheid heeft om er les over te geven.
- De herijkte bekwaamheidseisen maken onderscheid tussen 1e en 2e graadsgebied (VO vs VHO); waarom doet het register dat niet? We kunnen aan docenten die les geven in VMBO-kader/beroepsgericht en docenten die lesgeven in de bovenbouw van HAVO en VWO toch niet dezelfde nascholingseisen stellen? Voor docenten in de bovenbouw van HAVO en VWO is vakinhoudelijke kennis relatief veel belangrijker terwijl VMBO kb relatief juist bijzonder hoge eisen stelt aan de pedagogische kennis van de leraar.
- Maak ook onderscheid tussen AVO-vakken en beroepsgerichte vakken. Nascholing die geschikt is voor een docent baktechnieken is in de regel ongeschikt voor een docent Engels in 4VMBO-t.
- Kortom, bezie of de vigerende sectorindeling voor een goed functioneren van de professionaliseringscomponent van het register wel de juiste is.

vorm/inhoud (waar ligt het onderscheid?)
- Laat het opzetten van een valideringsapparaat aan de leraar, geef werkgevers en raden geen instemmingsrecht, maar houd het zoals nu reeds het geval is op 'draagvlak'.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Ik ben werkzaam in het VO en heb een duidelijke mening over de toestand in het MBO, maar ben als buitenstaander niet gerechtigd adequaat op deze vraag te antwoorden. Wat ik wel kwijt wil: zorg ervoor dat het MBO vakinhoudelijk onderwijs door voor dat vak bevoegde leraren biedt. Dat verdienen de leerlingen. Dat verdient onze maatschappij.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht