Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Lowys Porquinstichting (drs. A.P.H. van Loon)
Plaats Bergen op Zoom
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Alleen onder voorwaarden. Het wettelijk verplichte lerarenregister kan leraren stimuleren om stelstelmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling, echter dient het voorstel wel voldoende ruimte te bieden aan besturen om hun verantwoordelijkheid waar te maken.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Wij hechten veel waarde aan de professionele ontwikkeling en de professionele ruimte van leraren, maar vrezen dat uiteindelijk de positie van leraren niet of onvoldoende wordt versterkt. De omschrijving van het beroep in dit wetsvoorstel gaat teveel uit van een onderwijsmodel waarbij één leraar verantwoordelijk is voor één klas. Daarmee dreigt het voorstel juist onderwijsinnovatie en functiedifferentiatie in de weg te staan. De positie van leraar wordt daar niet beter van. Daarnaast blijft er ons inziens veel te weinig tot geen ruimte over voor gezamenlijk in te plannen en uit te voeren studiedagen. Ook de werkgever dient, ten behoeve van haar onderwijskwaliteit, richtinggevend te kunnen zijn m.b.t. te verrichten studies in het belang van het onderwijs en de organisatie. Verantwoording achteraf door de werknemer, kan in die gevallen mosterd na de maaltijd zijn.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Het maakt in het PO ten onrechte en ongewenst een onderscheid tussen bevoegde leraren en bevoegde zij-instromers en invallers.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Gedeeltelijk.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Wij vragen ook aandacht voor zij-instromers en invallers in het primair onderwijs. Zij moeten opgenomen worden in het lerarenregister.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht