Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam dhr R.L.H Drenth
Plaats Teteringen
Datum 23 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Het idee om een wettelijk verplichte lerarenregistratie centraal in te voeren stuit mij gedeeltelijk tegen de borst. Natuurlijk een centraal systeem, waarin alle bevoegdheden centraal zijn geregistreerd vind ik prima, maar dat alle bijscholing en cursussen ook geadministreerd gaan worden, leidt tot een grote bureaucratie. Onderwijsgeld moet besteedt worden aan onderwijs. Dit is iets dat scholen zelf in de gaten houden en zo moet dat ook blijven!!!

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
De positie van leerkrachten kan nauwelijks slechter worden. Ooit hadden leerkrachten hetzelfde inkomen als kamerleden.Met een hoge status. Leerlingen die potentieel goede leerkrachten zouden kunnen worden, geven aan dat het lerarenberoep te zwaar is, te weinig betaalt en een te lage status heeft. De financiele positie van VO scholen wordt door de functiemix ondergraven. Ik zie de toekomst voor het VO onderwijs somber in. Ervaring leert dat alles dat in onderwijsland van boven opgelegd wordt, nooit een success wordt. Delen van het land kunnen niet zonder onbevoegde leerkrachten. Er zijn domweg te weinig bevoegde leerkrachten. Dit heeft men tientallen jaren geleden al aan zien komen maar er is niets aan gedaan. Zij-instromers klagen dat de cursus voor het Pedagogisch getuigschrift meestal niet meer inhoudt dan het produceren van kilo's reflectie verslagen, terwijl zij perfecte lessen geven en door de leerlingen op handen worden gedragen. De cursus sluit slecht aan op de praktijk. De positie van een leerkracht is laag en daar verandert een lerarenregister niets aan. De politiek schuift bovendien ingrijpende onderwerpen als passend onderwijs, signalering / hulp aan radicaliserende jongeren , signalering van huiselijk geweld / sexueel misbruik op het bordje van de leerkracht. Van dichtbij heb ik fanatieke , gemotiveerde leerkrachten zien afhaken door stapeling van opdrachten die nooit bij het lerarenberoep hebben gehoord.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Leerkrachten die nog niet aan de bekwaameisen voldoen, halen de eisen omdat zij dat zelf willen. Een dreiging vanuit de Overheid werkt mogelijk contra productief. Deze gemotiveerde mensen zullen dan niet voor het onderwijs kiezen. In West Nederland zal er een tekort komen aan leerkrachten. Onbevoegd lesgeven is een gegeven, waar we mee zullen moeten leven. Als het beroep van leerkracht decennia lang uit gehold wordt , is het niet vreemd dat er weinig liefhebbers voor zijn. Wees blij dat er mensen zijn die zich in willen zetten om jongeren op te voeden/ te onderwijzen / te begeleiden.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Ik moet nog lessen gaan voorbereiden. Ik heb geen tijd om deze artikelen door te spitten!!!

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Ik werk in het VO . Ik weet te weinig over het mbo om een oordeel te durven vellen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht