Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Extenzo BV (A.A. den Boer)
Plaats Arnhem
Datum 26 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
De wettelijk verplichte registratie is een positief traject dat zeker kan leiden tot een verdere professionalisering en actualisering van de docent. De verplichting komt nu uitsluitend bij de docent te liggen. Het is echter niet alleen de docent die zijn professionalisering bepaald. Een deel van de professionalisering heeft te maken met de actualiteit van de over te dragen vakkennis aan de student. Voor de actualiteit van de vakkennis van de docent zullen de onderwijsinstelling een (verplichte) aansluiting moeten zoeken bij het bedrijfsleven. De docent moet via de onderwijsinstelling een betere toegang tot het bedrijfsleven krijgen waardoor de actualiteit van zijn professie meteen gekoppeld wordt aan de kennis behoefte van het bedrijfsleven. Door deze koppeling worden onderwijsinstelling en docent gezamenlijk uitgedaagd en verantwoordelijk voor de professionalisering.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
In onvoldoende mate. "Borging van de ontwikkeling van het leraarsberoep" is meer dan in het wetsvoorstel is opgenomen.
Opleiden is geen doel op zich. De docent vervult een enorm belangrijke schakel in het onderwijs. Het resultaat van de opleiding is enerzijds de borging van een goede de aansluiting op vervolg onderwijs en anderzijds de aflevering van goed opgeleide mensen aan het bedrijfsleven. Het wetsvoorstel voorziet in onvoldoende mate de borging van deze aansluiting bij het bedrijfsleven. De school moet een keurmerk krijgen tot borging van de hiervoor vermelde doelstellingen waarbij de actuele kennis en kunde van de docenten gericht op het vervolgonderwijs en de marktvraag moet zorgen voor een professionalisering van het onderwijs.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
De kwaliteit van de docenten die het onderwijs verzorgen wordt niet uitsluitend bepaald door de eisen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Het is niet alleen de genoten opleiding en de leservaring die de kwaliteit van de docent bepalen. Een toetsing van de bekwaamheid van de docent in de praktijk op andere wijze dan via "document control" zal leiden tot andere inzichten.
Onbevoegd lesgeven is soms een noodzakelijk gevolg van het gebrek aan bevoegde docenten die ook over de benodigde vakkennis beschikken van de te doceren lesstof. Private opleiders spelen hierop in door vakbekwame mensen in te zetten die door hun kennis, gedrevenheid en natuurlijke talent in staat zijn op boeiende wijze les te geven. Het wetsvoorstel maakt de inzet van deze vakbekwame docenten onmogelijk tot zeer moeilijk. De docent heeft het recht om trots te zijn op zijn beroep. Uiteraard moet een docent goed zijn opgeleid. Een deel van zijn arbeidsvreugde en daarmee motivatie is ook zijn bewustwording dat zijn actuele kennis aansluit bij de behoefte in de markt. Het wetsvoorstel sluit hier onvoldoende op aan en heeft een verplichtend karakter. Het wetsvoorstel biedt onvoldoende ruimte voor de docent om met zijn aantoonbare actuele bekwaamheid in het register te kunnen worden opgenomen. Deze bekwame docenten die hun opleiding nog niet hebben afgerond, worden door het voorgestelde register als onbekwaam weggezet terwijl deze docenten vaak juist de aansluiting hebben met het bedrijfsleven en de markt. De onderwijsinstelling hebben deze (onbekwame) docenten hard nodig.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee. Zie voorgaande opmerkingen.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Geef zij-instromers een gelijke kans om in het register opgenomen te worden wanneer via zij persoonscertificatie hebben aangetoond over bijzondere actuele kennis beschikken die het bedrijfsleven/de markt vraagt en in staat te zijn kennis over te dragen zoals het onderwijs verlangt.
De tijdsduur dat zij als "register onbekwaam" toch in het register worden opgenomen, kan indien gewenst met, voorwaarden worden beperkt.
Inmiddels is een ontwikkeling gestart om docenten te toetsen op basis van hun praktische vaardigheden als docent.
Deze toetsing wordt uitgevoerd op basis van persoonscertificatie gebaseerd op een voor het bedrijfsleven geaccepteerde accreditatie norm (ISO/IEC 17024). Via deze persoonscertificatie kunnen zij- instromers en bekwame docenten worden gekwalificeerd en opgenomen in het register.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht