Wet op het lerarenregister

Het vrijwillig lerarenregister wordt verplicht. Zo wordt gestimuleerd dat alle leraren consequent aan hun professionele ontwikkeling werken. Ook wordt de omschrijving van het beroep van leraar en de professionele ruimte van de leraar in de wet verankerd. Deze componenten zijn in onderlinge samenhang noodzakelijk als borging van de ontwikkeling van het leraarsberoep. We stellen u vragen over de werking van het register en vragen u expliciet naar de effecten van het voorstel voor het mbo.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-01-2015
Einddatum consultatie 26-02-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is dat alle leraren met ingang van 2017 zoveel als mogelijk voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werk maken van hun bekwaamheidsonderhoud. Goed opgeleide leraren bereiken méér met leerlingen. Omdat de kwaliteit van leraren zo bepalend is voor wat leerlingen en studenten in het onderwijs kunnen bereiken, kan deze kwaliteit niet vrijblijvend zijn.
De invoering van het vereiste van registratie en nascholing wordt gecombineerd met het omschrijven van het beroep van leraar en met het verankeren van de professionele ruimte van de leraar in de onderwijswetten. Zo wordt namelijk duidelijk op welke onderwijsgevenden in de school de genoemde vereisten betrekking hebben. Ook wordt hiermee gemarkeerd dat de leraren voor hun beroepsuitoefening voldoende zeggenschap toekomt. Leraren hebben immers de grote verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs, waarbij een beroep wordt gedaan op hun professionele kwaliteiten. Met deze wettelijke verankering krijgen leraren enerzijds de ruimte om te handelen op basis van deze professionele kwaliteiten en leggen zij daar anderzijds via het register ook verantwoording over af.
Deze drie onderling samenhangende componenten – registratie & nascholing, omschrijving van het beroep, professionele ruimte – zijn een middel om de professionele ontwikkeling door leraren op een hoger plan te tillen, zodat de beroepskwaliteit van leraren toeneemt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten verbetert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel richt zich op alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op alle docenten in het bekostigd mbo. Het gaat daarmee in totaal om circa 250.000 personen. Het wetsvoorstel is tevens relevant voor de schoolbesturen waar deze leraren en docenten bij werkzaam zijn.

Verwachte effecten van de regeling

Voor bevoegde leraren en docenten leidt het wetsvoorstel er toe dat zij zich met ingang van 2017 moeten registreren in het lerarenregister. Om geregistreerd te blijven werken zij, op basis van de eisen van de beroepsgroep zelf, aantoonbaar aan hun professionele ontwikkeling (bekwaamheidsonderhoud). In samenhang daarmee wordt hun beroep in de onderwijswetten omschreven en wordt hun professionele ruimte in de school erkend. Dit versterkt de positie van de leraar in de scholen en instellingen alsook het imago van het beroep van leraar.
Voor school- en instellingsbesturen betekent het dat zij zich ervan moeten vergewissen dat hun leraren staan ingeschreven in het lerarenregister.
Daarnaast is er een groep leraren en docenten die nog niet over een (juiste) onderwijsbevoegdheid beschikt. Naar analogie van andere beroepsregisters stelt dit wetsvoorstel dat zij eerst hun bevoegdheid moeten halen voordat zij zich kunnen registreren in het lerarenregister. Dit betekent dat zij-instromers die nog niet hun pedagogisch didactisch getuigschrift hebben behaald, leraren in opleiding en on(der)bevoegde leraren zich wel moeten scholen om hun bevoegdheid te halen, maar nog niet aan de herregistratie-eisen van het register hoeven te voldoen. Voor het mbo leidt dit tot een dilemma waar deze internetconsultatie expliciet aandacht voor vraagt (zie vraag 5).
Voor burgers in het algemeen en ouders met leerlingen in het po, vo en mbo in het bijzonder ontstaat meer inzicht in het feit dat leraren en docenten structureel werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid.

Doel van de consultatie

Over het concept wetsvoorstel is overleg gevoerd met de Onderwijscoöperatie en met de sectorraden. Ook hebben enkele bijeenkomsten met leraren over het wetsvoorstel plaatsgevonden. Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te vernemen op de effecten van de voorgenomen wetgeving.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie