conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging ivm digitalisering communicatie

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging stelt een wijziging voor op twee vlakken: (1) het veilig elektronisch aanleveren van de beredeneerde verslagen euthanasie van artsen aan de gemeentelijke lijkschouwer en van de gemeentelijke lijkschouwer aan de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE) en (2) de veilige elektronische aanlevering van doodsoorzaakgegevens door artsen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2017
Einddatum consultatie 15-09-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De huidige wettekst van de Wet op de lijkbezorging biedt de mogelijkheid om beredeneerde verslagen euthanasie van artsen elektronisch aan te leveren bij de gemeentelijke lijkschouwer en van de gemeentelijke lijkschouwer aan de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE). In de huidige wet worden er echter geen extra waarborgen voor de vertrouwelijkheid aan verbonden. In dit conceptwetsvoorstel worden hiervoor waarborgen voorgesteld.
Wat betreft de doodsoorzaakgegevens biedt de huidige wettekst niet de mogelijkheid voor artsen om dit elektronisch bij het CBS aan te leveren. De wettekst schrijft voor hoe dit in de praktijk moet geschieden met een envelop. Een wijziging van de Wet op de lijkbezorging is daarom noodzakelijk om elektronische aanlevering van de doodsoorzaakgegevens aan het CBS mogelijk te maken. Daarnaast wordt een grondslag voorgesteld zodat het burgerservicenummer (BSN) van de overledene bij de aanlevering vermeld mag worden.
In de huidige situatie is het de behandelend arts die het doodsoorzakenformulier invult en in een gesloten enveloppe naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden stuurt. Deze ambtenaar stuurt het ongeopend, maar voorzien van het nummer van de akte van overlijden, naar het CBS. Aan de hand van het nummer van de akte van overlijden kan het CBS de doodsoorzaakgegevens koppelen aan andere statistisch relevante gegevens van de overledene. Met de voorgestelde situatie worden de doodsoorzakenformulieren, zonder tussenkomst van de gemeente, elektronisch of per post en onder vermelding van het BSN aangeleverd bij het CBS.
Zowel voor het aanleveren van beredeneerde verslagen aan de RTE als voor de opgave van de doodsoorzaak, doorbreekt een arts zijn medisch beroepsgeheim en kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor bestaat al een wettelijke grondslag. Het conceptwetsvoorstel verandert daar niets aan. Alleen de wijze waarop de communicatie plaatsvindt wordt gewijzigd en met extra waarborgen omkleed.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met het conceptwetsvoorstel worden verschillenden groepen geraakt:

Wat betreft het voorstel ten behoeve van de elektronische aanlevering van beredeneerde verslagen euthanasie zijn het:
- artsen,
- gemeentelijke lijkschouwers, en
- regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE).

Wat betreft het voorstel ten behoeve van de elektronische aanlevering van doodsoorzaakgegevens zijn het:
- artsen,
- gemeentelijke lijkschouwers,
- gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s),
- begrafenisondernemers, en
- ambtenaren van de burgerlijke stand.

Verwachte effecten van de regeling

Zie paragraaf 5 Gevolgen voor de regeldruk, van de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen te informeren over het voorstel om de communicatie tussen de arts en de gemeentelijke lijkschouwer en gemeentelijke lijkschouwer en de RTE te digitaliseren en over de voorgestelde nieuwe werkwijze ten aanzien van de aanlevering van doodsoorzaakgegevens en hen de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren. Specifiek worden er nog een aantal vragen gesteld waar u ook een reactie op kunt geven.

Meer informatie