wet natuur

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2011
Einddatum consultatie 18-11-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Flora en- faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De bestaande wetgeving is vooral gebaseerd op nationale natuurbescherming, maar is in de loop der tijd stukje bij beetje aangepast omdat Nederland internationale verplichtingen is aangegaan. Dat heeft de wetgeving gecompliceerd en ontoegankelijk gemaakt. Tevens biedt de nieuwe wet meer mogelijkheden om ecologie en economie te verbinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouw, terreinbeherende organisaties, bosbouw, visserij, delfstofwinning, bouw, horeca, recreatie, industrie, natuurorganisaties, particulieren

Verwachte effecten van de regeling

(1) bescherming van de natuur, in overeenstemming met de Europese en internationale verplichtingen
(2) taken en verantwoordelijkheden uit het wetsvoorstel natuur worden dichter bij burger en ondernemer belegd (in principe bij provincie);
(3) onnodige belemmeringen voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen worden opgeheven (programmatische aanpak);
(4) vermindering regeldruk voor burgers en bedrijven (m.n. vermindering administratieve lasten).

Doel van de consultatie

Een ieder wordt uitgenodigd zijn of haar reactie te geven op het voorliggende ontwerp. Bij de vervolmaking van het wetsvoorstel zullen deze reacties worden betrokken.
In aanvulling op deze internetconsultatie vindt ook een schriftelijke commentaarronde plaats voor de maatschappelijke belangenorganisaties.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alles.

Meer informatie