Wet bevordering mediation

Consultatie van wettelijke maatregelen ter bevordering van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2016
Einddatum consultatie 30-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel worden verschillende maatregelen getroffen om het gebruik van mediation als volwaardig alternatief voor de oplossing van (juridische) geschillen te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een overheidsregister voor mediators en het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven willen worden en door de invoering van de wettelijk beschermde titel “beëdigd mediator” voor degenen die in het register zijn ingeschreven. Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen en organisaties die zich toeleggen op het aanbieden van mediationdiensten dan wel opkomen voor de belangen van mediators en rechtzoekenden, advocaten, rechterlijke organisatie.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat het wetsvoorstel per saldo zal leiden tot lagere kosten voor burgers en bedrijven, alsmede tot lagere administratieve lasten. Indien partijen een oplossing vinden voor hun geschil voordat een rechtszaak wordt begonnen, sparen zij immers de kosten uit die uit die met een rechtszaak zouden samenhangen. Dat zijn dan in ieder geval de griffierechten en de kosten van de eigen advocaat (tenzij geprocedeerd zou worden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, in welk geval de rechtzoekende in ieder geval de eigen bijdrage moet voldoen).

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpmaatregelen, gericht op het stimuleren van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting betrekken. Gevraagd wordt met name antwoord te geven op de volgende vragen:
- dragen de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen naar uw mening bij aan het stimuleren van het gebruik van mediation?
- welke andere maatregelen zijn denkbaar om het gebruik te stimuleren?
- welke (overige) effecten van de voorgenomen maatregelen verwacht u?

Meer informatie