Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Consultatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2016
Einddatum consultatie 31-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26). De richtlijn verzekeringsdistributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Tevens heeft de richtlijn als bijkomend doel de sancties in het geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren. De richtlijn verzekeringsdistributie heeft betrekking op bemiddelaars in verzekeringen, verzekeraars (“direct writers”) en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een goed of verlening van een dienst verkopen (zoals autoverhuurbedrijven en reisorganisaties). De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn zijn een verduidelijking van de regels omtrent de notificatieprocedure voor grensoverschrijdende dienstverlening en enkele gedragsregels zoals regels met betrekking tot koppelverkoop en het voorschrift dat elke voorgestelde verzekering dient te voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. Overige onderwerpen (zoals het productontwikkelingsproces en regels omtrent informatieverstrekking) zullen worden uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Een concept tot wijziging van dit besluit zal op een later tijdstip worden geconsulteerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bemiddelaars in verzekeringen, gevolmachtigde agenten, verzekeraars, reisorganisaties, autoverhuurbedrijven, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §6 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie