Wet gemeenschappelijke regelingen

Concreet vragen wij uw mening te geven over:
1. de regeling van de toedeling van bevoegdheden over het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het openbaar lichaam;
2. invoering van een gemeenschappelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid voor de behartiging van taken op het gebied van bedrijfsvoering;
3. de voorstellen tot versterking van de invloed van gemeenteraden op de begroting en rekening van gemeenschappelijke regelingen.
4. de overige voorstellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2012
Einddatum consultatie 16-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het belangrijkste doel van de voorgestelde wijzigingen is de publiekrechtelijke samenwerking tussen decentrale overheden te verbeteren door o.a. de gevolgen van de dualisering voor de Wgr te regelen voor het openbaar lichaam te regelen, de positie van het algemeen bestuur en die van raden (staten) op de begroting en rekening te versterken en door invoering van een bestuursvorm met rechtspersoonlijkheid voor bedrijfsvoeringstaken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling is bedoeld voor gemeenten, provincies, waterschappen en de openbare lichamen BES-eilanden.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling beoogt de publiekrechtelijke samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden te verbeteren.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie met betrekking tot deze regeling is de gebruikers van deze Wet (gemeenten, provincies, waterschappen en BES-eilanden) in de gelegenheid te stellen te reageren op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen van de regeling.