Wet GDI

Digitale toegang tot dienstverlening van de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2016
Einddatum consultatie 31-03-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Provincies Rijksoverheid Waterschappen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende (semi)overheid. Om digitale dienstverlening in het publieke domein te intensiveren, is veilige en betrouwbare toegang daartoe door burgers en bedrijven nodig (authenticatie). Dit zal geschieden via erkende publiek en privaat uitgegeven middelen.
Dit wetsvoorstel verplicht als zodanig niet tot digitale dienstverlening.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, (semi)overheden.

Verwachte effecten van de regeling

- Burgers en bedrijven: krijgen aanspraak op gebruik van erkend middel jegens (semi)overheden bij afname van elektronische diensten;
- (Semi)overheden: krijgen acceptatieplicht mbt erkende middelen en moeten hierop hun systemen en werkprocessen aanpassen.

Doel van de consultatie

- Informeren over het wetsvoorstel;
- De mogelijkheid bieden om op de inhoud te reageren. In het bijzonder wordt verzocht het wetsvoorstel te bezien op werkbaarheid en uitvoerbaarheid en daarbij de volgende aspecten te betrekken:
1. Welke (categorieën van) BSN-gerechtigde organisaties moeten, gelet op de aard van hun dienstverlening, worden aangewezen, opdat ze binnen de werkingssfeer van het wetsvoorstel komen te vallen?
2. Welke betekenis en gevolgen heeft de acceptatieplicht voor (semi)overheden, mede in relatie tot interoperabiliteit, tarifering en de uitfasering van het huidige DigiD en de ambitie om (semi)overheden zo eenvoudig mogelijk te kunnen laten aansluiten op de verschillende erkende authenticatiemiddelen?
3. Hoe beoordeelt u de onderwerpen die in de uitvoeringsregelgeving zullen worden geregeld en de overwegingen daarbij? Zie ook een eerste concept-versie van eisen aan diensten in de authenticatieketen (link hieronder).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op het gehele wetsvoorstel.

Meer informatie