De wet democratisering waterschappen

Deze wetswijziging regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren zodat de gevestigde belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een eerlijke wijze tegen nieuwe belangen rondom klimaatadaptatie worden afgewogen. Deze wetswijziging zorgt er daarmee voor dat het bestuur van de waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2020
Einddatum consultatie 03-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Waterschappen Waterkeringen en waterbeheer Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Direct worden de KvK, LTO, VBNE en de (Unie van) waterschappen beïnvloed. Daarnaast worden burgers beïnvloed omdat zij meer zeggenschap krijgen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

LTO, KvK, VBNE verliezen het recht om waterschapsbestuurders aan te wijzen. Verder zal de grootte en de samenstelling van het waterschapsbestuur veranderen. De werking van het waterschapsbestuur blijft echter hetzelfde.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Geborgd Gewogen - adviesrapport geborgde zetels

Bron: www.rijksoverheid.nl