Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Met deze wet hebben gemeenten met grootstedelijke problemen in bepaalde wijken, waar de leefbaarheid onder druk staat, de mogelijkheid een aantal specifieke instrumenten in te zetten om deze problemen tegen te gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2013
Einddatum consultatie 24-05-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regering heeft op verzoek van gemeenten onderzocht of zij meer bevoegdheden kunnen krijgen om woningzoekenden te weren in bepaalde aangewezen wijken. Nu kunnen gemeenten in een beperkt aantal wijken al inkomenseisen stellen aan woningzoekenden om concentratie van mensen met een uitkering tegen te gaan. Met dit wetsvoorstel wordt deze mogelijkheid uitgebreid tot personen die crimineel gedrag hebben getoond of die voor overlast hebben gezorgd, ook als het om jeugdige gezinsleden gaat. De gemeente moet deze woningzoekenden wel voldoende mogelijkheden bieden om zich in andere wijken van de gemeente te vestigen. De maatregel kan dan ook slechts in een beperkt aantal aangewezen wijken worden toegepast.
Het wetsvoorstel bevat ook de mogelijkheid voor gemeenten om in buurten waar de woningen toch al klein zijn, het omvormen van een woning in twee of meer huurwoningen tegen te gaan. Deze opsplitsing van woningen kan leiden tot aantasting van de leefbaarheid in de buurt, bijvoorbeeld door malafide pandeigenaren. In de buurten waar dit speelt, zal men een vergunning moeten hebben voor het opsplitsen van een woning.
Het derde element in het wetsvoorstel is het verlengen van de termijn waarin toelatingseisen kunnen worden gesteld aan woningzoekenden in een wijk waarin problemen zich concentreren. Nu kan die aanwijzing maar één keer met vier jaar worden verlengd.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, bedrijven, woningcorporaties en burgers

Verwachte effecten van de regeling

Een verbetering van de woon- en leefomgeving voor bewoners in kwetsbare wijken.

Doel van de consultatie

De consultatie dient ter verwerving van reacties op het wetsontwerp en ter verkrijging van meer informatie over de belangen die mogelijk worden geraakt.

Een verslag van de reacties die zijn ontvangen tijdens de periode van de openbare internetconsultatie, zal worden opgenomen in de definitieve Memorie van Toelichting. Deze zal openbaar worden gemaakt zodra het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht