Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties

Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties (Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-08-2016
Einddatum consultatie 14-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het concept wetsvoorstel strekt tot het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties. Het wetsvoorstel heeft tot doel het beschermingsniveau van beleggers in beleggingsobjecten en beleggingsobligaties te verhogen en malafide aanbieders uit de markt van beleggingsobjecten en beleggingsobligaties te weren door middel van aanscherping van regelgeving en het bijbehorend toezicht.

Beleggingsobjecten zijn bijvoorbeeld beleggingen in teakplantages, vakantiehuisjes of whisky. De belegger heeft dan recht op een deel van de opbrengst van bijvoorbeeld de bomen van de teakplantage, het huisje of de flessen whisky. Beleggingsobligaties zijn obligaties waarbij de opbrengst wordt gebruikt om collectief mee te beleggen en waarbij de opbrengsten van de belegging worden gebruikt om op de obligatie af te lossen en de rente op de obligatie te betalen.

Het uitgangspunt van dit wetsvoorstel is dat het beschermingsniveau voor beleggers in beleggingsobjecten of beleggingsobligaties gelijk moet zijn aan het beschermingsniveau voor beleggers in beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat de regels inzake het aanbieden van beleggingsobjecten worden verscherpt en dat er een nieuw regime wordt geïntroduceerd voor het aanbieden van beleggingsobligaties zodat met de regels bij beleggingsinstellingen vergelijkbare regels gaan gelden. Zo introduceert het onderhavige wetsvoorstel een vergunningplicht voor de beheerder van beleggingsobjecten en de beheerder inzake beleggingsobligaties. Dit houdt in dat er geen beleggingsobjecten of beleggingsobligaties mogen worden aangeboden zonder dat er een beheerder is die een vergunning heeft. Verder bevat het onderhavige wetsvoorstel bepalingen die in sommige gevallen verplichten een bewaarder aan te stellen. Daarbij worden eveneens voorwaarden gesteld waaraan de bewaarder dient te voldoen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van beleggingsobjecten en beleggingsobligaties, beheerders van beleggingsobjecten, beheerders inzake beleggingsobligaties, bewaarders van beleggingsobjecten, bewaarders inzake beleggingsobligaties en toezichthouders. Beleggers in beleggingsobjecten of beleggingsobligaties.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §7 van het algemeen deel van de memorie van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en de toezichtkosten die het wetsvoorstel met zich mee zou kunnen brengen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.