Wet Accreditatie op maat

Deze internetconsultatie gaat over een wetsvoorstel voor het verbeteren van accreditatie in het hoger onderwijs. Accreditatie is een instrument voor kwaliteitszorg: de verantwoording over en verbetering van de onderwijskwaliteit. In Nederland is accreditatie onder andere een voorwaarde voor het recht van instellingen om erkende diploma’s af te geven. De kern van dit stelsel is peer review: elke opleiding wordt elke zes jaar beoordeeld door onafhankelijke en deskundige vakgenoten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2016
Einddatum consultatie 21-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voor de verbetering van het accreditatiestelsel zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1Het stelsel levert transparante informatie en garanties voor studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren met betrekking tot de kwaliteit van opleidingen.
2 De ervaren lasten worden substantieel verminderd
3 Vertrouwen staat voorop
4 Docenten, studenten en bestuurders ervaren meer eigenaarschap ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs
5Het draagvlak voor het stelsel blijft behouden.
Om de leesbaarheid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) te bevorderen wordt bij dit wetsvoorstel het hoofdstuk over accreditatie herschreven.

De doelstellingen dienen binnen de volgende randvoorwaarden te worden gerealiseerd:
-Het stelsel is doeltreffend, doelmatig en toekomstbestendig
-Het stelsel zet aan tot verbetering
-Het stelsel voldoet aan internationale normen t.a.v. kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

Deze doelstellingen en randvoorwaarden worden breed gedragen en sluiten aan bij wat leeft onder alle betrokkenen in het hoger onderwijs.
Binnen het huidige stelsel zijn aanknopingspunten om de geconstateerde knelpunten op te lossen en het verder te optimaliseren. Het stelsel functioneert immers in essentie goed en een mate van continuïteit komt de stabiliteit en effectiviteit van het stelsel ten goede. Die optimalisering betreft o.a.:
-Systematiek van accreditatie: accreditatie vervalt niet automatisch na zes jaar
-Wijze van visitatie en rapportage: meer onderscheid tussen beoordeling t.b.v. kwaliteitsverantwoording en beoordeling t.b.v. verbetering en ontwikkeling van het onderwijs
-Terminologie: vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding komt beter tot uitdrukking
-Kwaliteitscriteria: zodanig dat overlap wordt voorkomen
-Betrokkenheid van de onderwijsgemeenschap: opleidingscommissies hebben een grotere rol bij kwaliteitszorg, studenten leveren een grotere bijdrage aan oordeelsvorming bij de accreditatie

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hoger onderwijsinstellingen, bestuurders, docenten, studenten, kwaliteitszorgmedewerkers, evaluatiebureaus, de NVAO. En daarmee ook andere maatschappelijke actoren zoals werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling

Hoger onderwijsinstellingen, in het bijzonder bestuurders, docenten en kwaliteitszorgmedewerkers ervaren meer vertrouwen en minder lasten bij de accreditatieprocedure. De kwaliteit blijft geborgd. Docenten en studenten ervaren meer eigenaarschap over de kwaliteit en kwaliteitszorg van het onderwijs. Er ontstaat binnen de onderwijsgemeenschap en tussen vakgenoten meer ruimte voor het kritische en constructieve gesprek over hoe het onderwijs verbeterd kan worden. De administratieve lasten worden teruggebracht met ca. 15%.

Doel van de consultatie

De betrokkenen, voordat het wetsvoorstel naar de Ministerraad en de Raad van State gaat, inspraak te geven op de tekst van het wetsvoorstel. Dit kan inzichten opleveren die kunnen leiden tot verbetering van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn welkom met betrekking tot alle onderdelen van het wetsvoorstel en het wetsvoorstel als geheel.

Meer informatie