Wet aanpassing Wob

Het wetsvoorstel regelt dat de overheid onredelijke verzoeken om informatie niet in behandeling hoeft te nemen. Bij zeer omvangrijke verzoeken kan onder bepaalde voorwaarden de beslistermijn worden opgeschort en is het mogelijk deze verzoeken alleen voor een bepaald deel te behandelen. Hergebruik van openbare overheidsinformatie wordt vergemakkelijkt en er wordt een uniforme kostenregeling voorgesteld. Ten slotte bevat het wetsvoorstel regelingen voor zogenaamde bijzondere verstrekkingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2012
Einddatum consultatie 01-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Organisatie en beleid Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Openbaarheid van overheidsinformatie is en blijft het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Burgers moeten inzicht kunnen krijgen in het functioneren van de overheid en mee kunnen doen in de samenleving. De voorgenomen wijziging van de Wob zit onder andere in een waar mogelijk verlichten van lasten voor het bestuursorgaan en in het stimuleren van innovatie.

Bestuursorganen moeten zeker in tijden van bezuinigingen niet onnodig worden belast. Het belang van openbaarheid moet daarom in verhouding staan tot de investering in tijd en geld. Daarom wordt voorgesteld dat een halt toegeroepen wordt aan onredelijk gebruik van de Wob. Daarnaast wordt het onder voorwaarden mogelijk dat omvangrijke verzoeken na overleg met de verzoeker worden behandeld voor een representatief deel van de gevraagde informatie.
Soms kan een omvangrijk verzoek niet binnen de wettelijke termijn worden afgedaan. Als bestuursorgaan en verzoeker daarvoor samen geen praktische oplossing vinden, wordt het mogelijk dat het bestuursorgaan de beslistermijn eenzijdig opschort en in delen op het verzoek beslist.
Verder biedt het wetsvoorstel een wettelijke basis voor verstrekking van niet-openbare informatie aan bijzondere belanghebbenden. Dit maakt het bv. mogelijk dat natuurlijke en rechtspersonen kennis kunnen nemen van bij de overheid berustende informatie over henzelf, zonder dat die informatie meteen toegankelijk is voor iedereen.
Het wetsvoorstel maakt het ook makkelijker om openbare overheidsinformatie te hergebruiken voor creatieve toepassingen, zoals het maken van apps. Zo wordt geregeld dat de overheid geen voorwaarden aan hergebruik mag stellen. Ook wordt een uniforme kostenregeling voorgesteld waarbij alleen kosten voor reproductie en levering in rekening worden gebracht. Daarmee worden financiële drempels die de toegang tot overheidsinformatie beperken, tegengegaan en wordt het economisch en maatschappelijk nut van openbare overheidsinformatie vergroot.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- burgers die een Wob-verzoek willen doen of die informatie willen verkrijgen die henzelf betreft.
- bestuursorganen die te maken krijgen met een Wob-verzoek.
- overheidsorganen die te maken krijgen met een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie.
- bedrijven die openbare overheidsinformatie willen hergebruiken.

Verwachte effecten van de regeling

- tegengaan van onredelijke verzoeken en daardoor vermindering van de uitvoeringslasten.
- beter hanteerbaar maken van omvangrijke verzoeken en daardoor vermindering van de uitvoeringslasten voor bestuursorganen.
- eenvoudiger toegang tot niet-openbare informatie voor bijzondere belanghebbenden.
- invoeren van een uniforme kostenregeling en daardoor verhindering van financiële drempels die de toegang tot informatie beperken.
- meer mogelijkheden voor burgers en bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van openbare overheidsinformatie.

Doel van de consultatie

Zo breed mogelijke reactie ontvangen op het wetsvoorstel. Het is de verwachting dat dit een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen een reactie mogelijk.

Meer informatie