Wijziging Wet milieubeheer: grondslag erkenningplicht import van vuurwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een erkenningsplicht invoeren voor personen die bedrijfsmatig vuurwerk en pyrotechnische artikelen importeren. Hiertoe wordt het toepassingsbereik van artikel 11a.2 van de Wet milieubeheer uitgebreid. Met uitbreiden van de Wet milieubeheer kunnen regels worden gesteld betreffende het binnen Nederland brengen van vuurwerk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2016
Einddatum consultatie 13-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wijzigingsbesluit is bedoeld in het kader van een stelsel van maatregelen om de handel in illegaal vuurwerk aan te pakken. Hierdoor wordt het mogelijk door de invoering van een erkenningsregeling voor personen die vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bedrijfsmatig binnen Nederland brengen, de handel in illegaal vuurwerk aan te pakken en de handhaving effectiever te maken.

Jaarlijks vindt veel zwaar (knal)vuurwerk, dat aangemerkt wordt als professioneel vuurwerk, illegaal zijn weg naar particulieren. Dit ongeoorloofde gebruik door particulieren zorgt voor veel letsel, schade en overlast. De illegale handel gaat, naast de reguliere handel van reguliere importeurs, ook veelal via internet waarbij via buitenlandse websites illegaal vuurwerk kan worden aangekocht. De risico’s van de handel in illegaal vuurwerk, bestemd voor particulieren, bestaan hierdoor onverkort. Deze risico’s, alsmede de signalen van het Openbaar Ministerie omtrent de voortdurende verwevenheid tussen legale en illegale handel, rechtvaardigen het opzetten van een erkenningstelsel waarmee legale en illegale importeurs onderscheiden kunnen worden. Daarnaast kan een lijst van erkende Nederlandse handelaren buitengewoon behulpzaam zijn bij de samenwerking met autoriteiten binnen en buiten de Europese Unie in de aanpak van illegale handel en import uit diverse Oost-Europese landen en de productie in met name Italië.


Deze nieuwe erkenningsregel wordt opgenomen in het Vuurwerkbesluit en wordt apart geconsulteerd (https://www.internetconsultatie.nl/erkenningplicht_import_vuurwerk). De wijziging in de Wet milieubeheer creëert een noodzakelijke grondslag voor de aanpassing van het Vuurwerkbesluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bedrijfsmatig binnen Nederland brengen.

Verwachte effecten van de regeling

Voorkomen en beperken van de handel in illegaal vuurwerk.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorbereiding van dit conceptbesluit en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wijzigingsvoorstel en de memorie van toelichting betrekken.

Meer informatie