Wet continuïteit ondernemingen I

Op 26 november 2012 is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht een aantal maatregelen aangekondigd om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Één van deze maatregelen betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator (hierna: beoogd curator).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-10-2013
Einddatum consultatie 21-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het invoeren van de mogelijkheid tot het aanwijzen van een beoogd curator om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en de doorstart van levensvatbare bedrijfsonderdelen na faillissement te bespoedigen zodat waarde en werkgelegenheid behouden kunnen blijven.

De regeling sluit aan bij een praktijk die zich in de afgelopen jaren bij een aantal rechtbanken heeft ontwikkeld. Zij beoogt die praktijk een juridisch kader te bieden bestaande uit procedurevoorschriften en regels over de taken en bevoegdheden van de betrokkenen. Daarbij wordt ruimte gelaten aan de praktijk om zich verder te ontwikkelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers, curatoren, rechters, advocaten, banken en andere financiële instellingen, alsmede werknemers.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling zal er naar verwachting toe leiden dat faillissementen efficiënter kunnen worden afgewikkeld en de doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen sneller kan plaatsvinden. Zo kan onnodig waardeverlies worden voorkomen en de opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement worden gemaximaliseerd. Ook kan hiermee werkgelegenheid worden behouden.

Doel van de consultatie

Burgers, ondernemers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie te geven op het wetsontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan gereageerd worden.