Wet algemeen pensioenfonds

Deze consultatie betreft het voorontwerp van Wet algemeen pensioenfonds

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-01-2014
Einddatum consultatie 25-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit voorontwerp van wet wordt het algemeen pensioenfonds (APF) geïntroduceerd. Doel hiervan is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.

Het APF is een nieuw soort pensioenfonds dat, met het oog op de in snelheid toenemende consolidatie van pensioenfondsen, een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt. Door de introductie van een gescheiden uitvoering in een APF van meerdere pensioenregelingen in verschillende compartimenten kunnen schaalvoordelen (ook in de governance) worden gerealiseerd waarmee bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten kunnen worden beperkt. Dat is in het belang van de deelnemers.

Werkgevers en werknemers wordt de ruimte gelaten om zelf de reikwijdte van hun collectiviteitkring te bepalen waarvoor een compartiment in een APF wordt ingericht. Ook behouden belanghebbenden, via het belanghebbendenorgaan, (mede)zeggenschap bij beslissingen die van invloed zijn op de pensioenregelingen die in hun compartiment zijn ondergebracht. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Om niettemin potentiële belangentegenstellingen transparant te kunnen maken en adequaat te kunnen adresseren, wordt een juridische compartimentering van het vermogen in een APF voorgeschreven. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de invulling van, onder meer, de uitvoeringsovereenkomst.

Om het aanbod in potentie zo breed mogelijk te maken, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van APF aan te vragen. Er worden niet bij voorbaat bedrijfsmodellen uitgesloten.Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorontwerp van wet leidt tot een aanpassing van artikelen uit de Pensioenwet. Dit heeft gevolgen voor pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in oprichting van, of omvorming tot, een algemeen pensioenfonds.

Het APF staat uitsluitend open voor pensioenregelingen die thans zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verplichte beroepspensioenregelingen. Het staat niet open voor regelingen die thans zijn ondergebracht bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.


Verwachte effecten van de regeling

Het APF biedt een extra keuzemogelijkheid aan werkgevers en werknemers voor het laten uitvoeren van een pensioenregeling. De introductie van het APF, die een bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt, zal daardoor bijdragen aan schaalvoordelen, geleidelijke standaardisatie van de pensioenuitvoering, lagere uitvoeringskosten en professionalisering, terwijl de eigen identiteit en solidariteitskring van pensioenregelingen behouden kunnen blijven.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wetgeving;
2. Ideeën verzamelen voor eventuele geconstateerde tekortkomingen in het voorontwerp van wet en de memorie van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op alle gepresenteerde voorstellen in het voorontwerp van wet en de bijbehorende memorie van toelichting commentaar leveren.