Verkenning verbetering van en draagvlak voor de werkkostenregeling

Deze consultatie betreft de beleidsnotitie "Aan het werk met de werkkostenregeling". De notitie ziet op een verkenning van mogelijkheden tot verbetering van de werkkostenregeling en tot vergroten van het draagvlak voor de regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2013
Einddatum consultatie 17-05-2013
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De werkkostenregeling is bedoeld om het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer, dat 29 gedetailleerde regelingen bevat, aanzienlijk te vereenvoudigen en de daarmee gepaard gaande administratieve verplichtingen te verminderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

werkgevers, loonsoftwarebedrijven, salarisadministratiekantoren. Werknemers worden geraakt voor zover de werkgever aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden afspreekt die het gevolg zijn van het regime van de werkkostenregeling.

Verwachte effecten van de regeling

De systematiek van de werkkostenregeling is goed, maar in de uitwerking kan nog een slag gemaakt worden. De verkenning geeft oplossingsrichtingen aan om de werkkostenregeling te verbeteren. Doel is de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van de werkkostenregeling vergroten met behoud van de bestaande systematiek van de vrije ruimte. Gedacht wordt aan de introductie van het noodzakelijkheidscriterium in het loonbegrip, of – minder vergaand –gerichte verbeteringen binnen de bestaande regeling. Van beide worden de voor- en nadelen toegelicht.
Daarnaast kan de werkkostenregeling de bedrijfsvoering verbeteren door de financiële administratie en de loonadministratie eenvoudiger op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld wordt gedacht voor de afdracht over de overschrijding van de vrije ruimte aan te sluiten bij het standaardtijdvak voor de btw of eens per jaar.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is meerledig:
- inzicht te krijgen of het noodzakelijkheidscriterium leidt tot een begrijpelijker en beter uitvoerbare regeling en de reductie van de administratieve lasten daarmee ook daadwerkelijk ervaren wordt;
– inzicht te krijgen op welke punten behoefte is aan gerichte verbeteringen en aan zekerheid;
-inzicht te krijgen in de bereidheid de gewenste verbeteringen uit te ruilen tegen een lager percentage van de vrije ruimte;
- de voorkeur te peilen voor het noodzakelijkheidscriterium in het loonbegrip of voor verdere verbetering binnen de bestaande regeling;
- inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van mogelijke vereenvoudiging van de aansluiting tussen de financiële administratie en de loonadministratie
- ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de verkenning.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op alle drie onderdelen van de verkenning commentaar leveren, in het bijzonder naar uw overwegingen daarbij. U kunt reageren op
a) het noodzakelijkheidscriterium,
b) op aanpassingen binnen de bestaande kaders van de werkkostenregeling, en
c) op administratieve verbeteringen van de werkkostenregeling.

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om aan te geven om waar u voorkeur naar uitgaat.

Meer informatie