Wet Continuïteit Ondernemingen II

De voorgestelde regeling strekt ertoe in de Faillissementswet een regeling in te voeren voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-08-2014
Einddatum consultatie 15-12-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel beoogt het proces van herstructurering van problematische schulden bij ondernemingen buiten faillissement te flexibiliseren, te bespoedigen en met zo min formaliteiten, kosten en onzekerheden gepaard te doen gaan. Het maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Indien dat akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen schuldeisers en aandeelhouders die zich er op onredelijke gronden tegen verzetten tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring door de rechter.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen, schuldeisers, aandeelhouders

Verwachte effecten van de regeling

De regeling maakt het proces van herstructurering van problematische schulden sneller, flexibeler en minder kostbaar.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de voorgenomen regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie te geven op het voorontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.