Wet collectieve warmtevoorziening

Reactie

Naam Warmtecoalitie (L.C. van Dijke)
Plaats Den Haag
Datum 3 augustus 2020

Vraag2

In het wetsvoorstel wordt het aangewezen warmtebedrijf integraal verantwoordelijk gehouden voor een efficiënte (betaalbare) en betrouwbare warmtelevering binnen een specifiek warmtekavel. Om die systeemverantwoordelijkheid in te kunnen vullen dient het warmtebedrijf het economisch eigendom te bezitten van tenminste het warmtenet van het collectieve warmtesysteem. De vraag luidt: onder welke voorwaarden kan de integrale verantwoordelijkheid voor de warmtelevering worden ingevuld, indien het warmtenet niet in eigendom is van het aangewezen warmtebedrijf?
- Wij verzoeken u om in de nieuwe warmtewet ‘onafhankelijk beheerde’ netten mogelijk te houden.
- Ten minste is nodig dat het economische eigendom van het net zelf gesplitst kan worden van de warmteleverancier, in zoverre dat het warmtebedrijf de infrastructuur niet per definitie bij het warmtebedrijf op de balans heeft staan. Wel draagt het aangewezen warmtebedrijf of de aangewezen warmtebedrijven de integrale verantwoordelijkheid voor het deel van de aangesloten klanten in de warmteketen, waarbij zij risico’s contractueel kan doorleggen.
- Tevens moet het toegestaan worden dat één warmtenet wordt benut door meerdere leveranciers. Ook moet er voldoende ruimte zijn van derdentoegang op gesloten warmtenetten, inclusief heldere spelregels en een bezwaar- en beroepsprocedures.

Vraag3

In vervolg op de vorige vraag, indien het warmtenet niet in eigendom is van het aangewezen warmtebedrijf, dan zou het warmtenet van een collectief warmtesysteem in principe (ook) verzorgd kunnen worden door een netwerkbedrijf dat gelieerd is aan de publieke netbeheerder voor elektriciteit en gas. Het netwerkbedrijf dient hierbij te voldoen aan Europese regels en nationale regels voor het onafhankelijk netbeheer voor elektriciteit en gas. De vraag luidt: aan welke (aanvullende) voorwaarden zou een netwerkbedrijf moeten voldoen indien zij het warmtenet van een collectief warmtesysteem verzorgt?
- Hier zijn geen aanvullende voorwaarden voor nodig t.a.v. de huidige wetgeving.

Vraag4

In de praktijk zullen zich situaties voor doen waarbij een nieuw warmtekavel wordt ontwikkeld naast een bestaand warmtekavel of dat naastliggende warmtesystemen naar elkaar toe groeien. In het wetsvoorstel zijn regels opgenomen over zogeheten derdentoegang van (nieuwe) bronnen tot een warmtesysteem (overgenomen uit de huidige Warmtewet). De vraag luidt: welke nadere regels voor toegang tot warmtesystemen zijn wenselijk om koppeling van warmtesystemen van verschillende warmtebedrijven mogelijk te maken?
- Geen reactie

Bijlage