Warmteregeling

Op 1 december 2009 zijn het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling bekendgemaakt in de Staatscourant. Gelijktijdig met de voorhang procedure bij de Tweede Kamer start de consultatie en heeft u de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerp regelgeving in te dienen. Hieronder volgt een toelichting voor de consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2009
Einddatum consultatie 26-01-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de ontwerpregeling wordt voor een deel uitvoering gegeven aan het Warmtebesluit waarvan de bovenliggende Warmtewet op 10 februari jl. door de Eerste Kamer is aangenomen.

Het ontwerpbesluit voorziet in bepalingen ten behoeve van de vaststelling van een maximum NMDA prijs gebaseerd op de gassituatie. Het besluit omvat bepalingen over drie onderwerpen:
1. Maximumprijs
2. Aansluitbijdrage
3. Vergunningverlening aan en boekhoudkundige regels voor leveranciers

De ontwerpregeling geeft nadere invulling aan onderwerp 1, de maximumprijs.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zakelijke en particuliere consumenten van warmte, leveranciers en producenten van warmte, gemeenten, woningbouwcorporaties, woningbezitters, projectontwikkelaars, etc.

Verwachte effecten van de regeling

Het warmtebesluit en de bijbehorende miniseriële regeling vormen de uitvoeringsregelgeving van de Warmtewet.

De Warmtewet beoogd een transparante en eenvoudige tariefstructuur, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren over en betrekken bij de totstandkoming van het Warmtebesluit. Hiernaast wordt de gelegenheid geboden om een reactie te geven op de voorgestelde uitvoeringsregelgeving, deze consultatie vindt daarmee gelijktijdig plaats met de voorhangperiode bij de Tweede Kamer.

Ook bij de totstandkoming van dit ontwerp besluit en de ontwerpregeling zijn belanghebbenden gevraagd om inbreng te leveren en zijn gesprekken gevoerd met verschillende deskundigen, waaronder de NMa en SenterNovem.

Daarnaast is gebruik gemaakt van 3 rapporten van externe onderzoeksbureaus. Royal Haskoning en TNO is afzonderlijk gevraagd een rekenmodel te ontwikkelen voor de bepaling van een maximumprijs op basis van de rendementsmethode en het NMDA principe. Deerns Ingenieurs is nadien geraagd om een nader onderzoek ten aanzien van de te hanteren prijs voor een CV-ketel. In het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling wordt daar waar relevant verwezen naar deze onderzoeksrapporten. De rapporten zijn hieronder tevens bijgevoegd.

De NMa heeft het ontwerp besluit en de ontwerp regeling getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, in de toelichting op het besluit wordt ingegaan op de wijze waarop de door de NMa gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Het advies van de NMa is hieronder tevens bijgevoegd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op de gehele regeling en bijbehorende toelichting

Meer informatie