Warmtebesluit

Op 1 december 2009 zijn het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling bekendgemaakt in de Staatscourant. Gelijktijdig met de voorhang procedure bij de Tweede Kamer start de consultatie en heeft u de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerp regelgeving in te dienen. Hieronder volgt een toelichting voor de consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2009
Einddatum consultatie 26-01-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het besluit wordt uitvoering gegeven aan de warmtewet, die op 10 februari 2009 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Het ontwerpbesluit voorziet in bepalingen ten behoeve van de vaststelling van een maximum NMDA prijs (Niet Meer Dan Anders) gebaseerd op de gassituatie. Het besluit omvat bepalingen over drie onderwerpen:
1. Maximumprijs
2. Aansluitbijdrage
3. Vergunningverlening aan en boekhoudkundige regels voor leveranciers

De maximumprijs op basis van het NMDA-beginsel is opgebouwd uit twee delen:
A. Vaste kosten die een verbruiker zou betalen in de gassituatie, bestaande uit:
- vaste componenten op de gasrekening; de jaarlijkse vaste kosten die in rekening worden gebracht voor levering, transport en aansluiting;
- de meerkosten die in de gassituatie betaald zouden worden voor het gebruik van een cv-ketel ten opzichte van het gebruik van een afleverset in de warmtesituatie.
B. Variabele kosten die een verbruiker zou betalen in de gassituatie. Dit zijn de kosten per gigajoule geleverde warmte., waarbij rekening wordt gehouden met het brandstofrendement voor warmteproductie. Dit brandstofrendement bepaalt hoeveel gas nodig is om een bepaalde hoeveelheid warmte te verkrijgen. Het brandstofrendement kan worden beschouwd als een correctiefactor voor het feit dat er minder warmte vrijkomt dan de theoretische verbrandingswaarde omdat het rendement niet 100% is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zakelijke en particuliere consumenten van warmte, leveranciers en producenten van warmte, gemeenten, woningbouwcorporaties, woningbezitters, projectontwikkelaars, etc.

Verwachte effecten van de regeling

Het warmtebesluit vormt de uitvoeringsregelgeving van de Warmtewet. De Warmtewet beoogd een transparante en eenvoudige tariefstructuur, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker.

Ten aanzien van de maximumprijs:
De uitgangspunten bij de uitwerking van deze maximumprijs zijn:
• Het scheppen van meer eenvoud en transparantie. De tariefstructuren die momenteel in gebruik zijn worden namelijk als complex en ondoorzichtig ervaren.
• Het op objectieve wijze en zo zuiver mogelijk uitvoering geven aan de uitgangspunten die in de warmtewet zijn neergelegd.
• Daarnaast is in ogenschouw genomen dat het gaat om maximumprijs. Dat betekent dat factoren die slechts gelden voor een bepaalde groep verbruikers of waarop verbruikers zelf invloed hebben, niet in de prijsformule worden meegenomen.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren over en betrekken bij de totstandkoming van het Warmtebesluit. Hiernaast wordt de gelegenheid geboden om een reactie te geven op de voorgestelde uitvoeringsregelgeving, deze consultatie vindt daarmee gelijktijdig plaats met de voorhangperiode bij de Tweede Kamer.

Ook bij de totstandkoming van dit ontwerp besluit en de ontwerpregeling zijn belanghebbenden gevraagd om inbreng te leveren en zijn gesprekken gevoerd met verschillende deskundigen, waaronder de NMa en SenterNovem.

Daarnaast is gebruik gemaakt van 3 rapporten van externe onderzoeksbureaus. Royal Haskoning en TNO is afzonderlijk gevraagd een rekenmodel te ontwikkelen voor de bepaling van een maximumprijs op basis van de rendementsmethode en het NMDA principe. Deerns Ingenieurs is nadien gevraagd om een nader onderzoek ten aanzien van de te hanteren prijs voor een CV-ketel. In het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling wordt daar waar relevant verwezen naar deze onderzoeksrapporten. De rapporten zijn hieronder tevens bijgevoegd.

De NMa heeft het ontwerp besluit en de ontwerp regeling getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, in de toelichting op het besluit wordt ingegaan op de wijze waarop de door de NMa gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Het advies van de NMa is hieronder tevens bijgevoegd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op het gehele besluit en bijbehorende toelichting

Meer informatie