Warenwetbesluit bestuurlijke boeten SZW

De Warenwet is in 2015 gewijzigd en biedt sindsdien de mogelijkheid om bij overtredingen een omzet gerelateerde bestuurlijke boete op te leggen. In het ontwerp Warenwetbesluit bestuurlijke boeten SZW wordt deze boetesystematiek toegepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2016
Einddatum consultatie 03-01-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het aantal producten dat op de markt is gebracht, bepaalt de blootstelling aan gevaar en niet het aantal werknemers dat in dienst is van de marktdeelnemer (een fabrikant, de gemachtigde van de fabrikant, de importeur en de distributeur). Arbeidsintensieve bedrijven worden onder toepassing van het criterium van bedrijfsgrootte naar aantal werknemers onevenredig zwaar getroffen ten opzichte van kapitaalintensieve bedrijven. Een criterium als het aantal producten dat op de markt is gebracht, is voor het bepalen van de hoogte van de boete daarom meer passend.
De Warenwet is in 2015 gewijzigd (Stb. 2015, 235) en biedt sindsdien de mogelijkheid om bij overtredingen een omzet gerelateerde boete op te leggen.
De voorgestelde nieuwe boetesystematiek houdt in dat een marktdeelnemer die een arbeidsmiddel (product) dat niet in overeenstemming is met de te stellen eisen (een niet conform product) op de markt aanbiedt, in de handel brengt of heeft gebracht, van de Inspectie SZW een boete gelijk 10% van de omzet van het niet conforme product kan verwachten.
Voor arbeidsmiddelen in de gebruiksfase (zoals drukvaten, liften en hijskranen) waarvoor een wettelijk verplichte keuring geldt, en die niet zijn gekeurd blijven vaste boetebedragen gelden. Het onderscheid naar ondernemingsgrootte wordt losgelaten, omdat het gevaar van dergelijke arbeidsmiddelen verder strekt dan tot de werknemers aan wie de werkgever het arbeidsmiddel beschikbaar heeft gesteld. Bij het boetebedrag wordt aangesloten bij de categorieën van het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is voorzien in een automatische aanpassing als in het Wetboek van Strafrecht de boetebedragen worden gewijzigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. De marktdeelnemer die een arbeidsmiddel (product) dat niet in overeenstemming is met de te stellen eisen op de markt aanbied, in de handel brengt of heeft gebracht.
2. De gebruiker van een arbeidsmiddel en de werkgever die een arbeidsmiddel beschikbaar stelt, waarvoor in de gebruiksfase een wettelijke verplichte keuring is vereist en hij deze keuring niet heeft laten uitvoeren.

Verwachte effecten van de regeling

1. Een betere naleving van de regels door marktdeelnemers die arbeidsmiddelen op de markt aanbieden of in de handel brengen;
2. Een betere naleving door de gebruiker en de werkgever die een arbeidsmiddel beschikbaar stelt van de wettelijk verplichte keuring van het arbeidsmiddel in de gebruiksfase.

Doel van de consultatie

1. Het informeren van de samenleving over de voorgenomen wijziging van de systematiek voor het opleggen van bestuurlijke boeten;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

1. de nieuwe boetesystematiek voor de marktdeelnemer;
2. de hoogte van de vast boetebedragen.