Sectorale waarderingskaders PO/SO/VO/MBO 2017

Consultatie van de nieuwe sectorale waarderingskaders PO, VO, SO en MBO van de Onderwijsinspectie. In de waarderingskaders staat wat de Onderwijsinspectie onderzoekt en waar zij haar oordelen en bevindingen op baseert. De opbrengsten van de consultatie zullen, samen met de ervaringen uit de pilots van de komende maanden, worden meegenomen in de aanpassing van de waarderingskaders in het voorjaar.
Er zullen nog waarderingskaders volgen voor o.a. de samenwerkingsverbanden, VAVO en educatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2015
Einddatum consultatie 29-12-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de nieuwe waarderingskaders is om:
a) een rechtvaardig oordeel te vellen over de vraag of een bestuur of school/opleiding voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen, en
b) op een effectieve manier te stimuleren dat een bestuur of school/opleiding de onderwijskwaliteit in brede zin verder verbetert.
c) zorgdraagt voor een verantwoorde besteding van de financiële middelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Besturen/instellingen, scholen/opleidingen en intern toezichthouders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het MBO.
- Leraren en management in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het MBO.
- (Ouders van) leerlingen en studenten in de genoemde onderwijssoorten.
- Praktijkopleiders en het beroepenveld in het MBO, VMBO, PRO en VSO.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat de doelgroepen duidelijkheid krijgen over waar de inspectie haar onderzoek op richt en de oordelen en bevindingen op baseert.

Doel van de consultatie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op besturen, scholen/opleidingen en instellingen. Daarbij streeft zij naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar specifieke positie als toezichthouder. De inspectie acht het van groot belang om belanghebbende partijen bij de ontwikkeling te betrekken. Hiermee beoogt zij de kwaliteit te verhogen en het draagvlak voor het toezicht te vergroten. Dit doet zij bijvoorbeeld door de reactie van betrokkenen op experimenten met vernieuwingen in het toezicht te onderzoeken, door onderwijsorganisaties te raadplegen en door internetconsultatie. Deze consultatie heeft als doel om aan de besturen en andere partijen in een vroeg stadium inzicht te bieden in de voorgenomen waarderingskaders en om reacties op deze kaders te ontvangen. Tot de belanghebbenden behoren ten minste: besturen, schoolleiders en teamleiders, leraren, medezeggenschapsorganen, ouders en leerlingen/studenten. Aan hen allemaal vraagt de inspectie om reacties op deze waarderingskaders.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit waarderingskader een reactie mogelijk.

Meer informatie