Wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt het vuurwerkbesluit. Met de wijziging maakt het ministerie het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar. Opgedane ervaringen van de handhavingsinstanties en opmerkingen vanuit de vuurwerkbranche over de uitvoerbaarheid van het besluit vormen de aanleiding voor de wijziging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-11-2016
Einddatum consultatie 06-01-2017
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het ontwerp wijzigingsbesluit is verbetering van de handhaving en uitvoerbaarheid van het vuurwerkbesluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:
- (Vertegenwoordigers van) de vuurwerksector welke actief zijn in de handel, verkoop en opslag van vuurwerk alsmede het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen.
- Provincies en gemeenten welke belast zijn met de toezicht en handhaving tijdens evenementen en de opslag en verkoop van vuurwerk.
- Particulieren die voor eigen gebruik vuurwerk binnen de grenzen van Nederland brengen.

Verwachte effecten van de regeling

De voorgestelde wijzigingen hebben effect op een aantal doelgroepen. Zo zijn particulieren die aan het eind van het jaar vuurwerk in het buitenland kopen voortaan uitdrukkelijker dan voorheen uitgesloten van melding hiervan, mits het ingevoerde vuurwerk niet meer is dan 25 kg en er geen sprake is van een bedrijfsmatige handeling. Daarbij geldt echter nog steeds dat het in het buitenland gekochte vuurwerk moet voldoen aan de regels van het Vuurwerkbesluit.

Met het schrappen van de administratieve bepaling in artikel 1.4.4 hoeven bedrijven geen jaarlijkse registratie meer bij te houden van hoeveelheden ingekocht, verkocht, afgevoerd en opgeslagen vuurwerk. Dit vermindert de administratieve lasten voor bedrijven.
Bedrijven krijgen daarnaast de mogelijkheid om in de verkoopruimte van vuurwerk licht ontvlambare stoffen op te slaan indien voldaan wordt aan bepaalde afstanden of opslagvoorzieningen. Dit vereenvoudigt de bedrijfsvoering tijdens de verkoopdagen.

Verder wordt het toezicht op vuurwerkevenementen vergemakkelijkt door niet meer te controleren op kilogrammen vuurwerk maar op de netto explosieve massa van het vuurwerk. Daarnaast is met deze wijziging het toezicht op meldingsplichtige vuurwerkevenementen weer ondergebracht bij Gedeputeerde Staten. Hierdoor zijn provincies weer belast met het toezicht op dergelijke evenementen. Het herstellen van de bestuursrechtelijke handhaving op professionele vuurwerkevenementen van het Rijk naar de provincie brengt een marginale verschuiving van de bestuurslasten met zich, die om deze reden niet verder wordt gekwantificeerd.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorbereiding van dit ontwerpbesluit en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorstel en de nota van toelichting betrekken.

Meer informatie