Wet Basisregistratie personen

Wetstekst voorstel nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet Basisregistratie personen)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2012
Einddatum consultatie 23-08-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel tot wijziging van de Wet Basisregistratie personen (Wbrp) (Kamerstukken II 2011/12 33219) strekt tot een beperking van de registratie van gegevens over de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse nationaliteit van ingeschrevenen in de basisregistratie personen (BRP).

Het voorstel voor de Wbrp ligt op dit moment ter behandeling voor bij de Tweede Kamer en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. In de Wbrp worden vier belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd ten opzichte van de huidige gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), waar de Wet GBA het juridische kader voor is: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van dienstverlening en vermindering van administratieve lasten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn potentieel alle gebruikers van de nieuwe basisregistratie personen (BRP), als opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daarbij kan bij gebruikers worden gedacht aan gemeenten als verantwoordelijken voor de bijhouding van de basisregistratie, aan uitvoeringsorganisaties als de Sociale Verzekeringsbank of de Immigratie en Naturalisatiedienst en aan andere organisaties die ook gegevens verstrekt kunnen krijgen uit de basisregistraties, zoals pensioenuitvoerders.
Andere doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn potentieel alle ingeschrevenen van de nieuwe basisregistratie personen (BRP), als opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daarbij valt niet alleen te denken aan de personen die in de BRP ingeschreven zullen worden op het moment van de inwerkingtreding van de Wbrp. Er valt ook te denken aan reeds in de GBA ingeschreven personen, die het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap niet door (bevestiging van) optie of door verlening (naturalisatie) hebben verkregen.

Verwachte effecten van de regeling

Met het voorstel wordt een beperking van de registratie van gegevens over de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse nationaliteit van ingeschrevenen in de basisregistratie personen beoogd.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is de gebruikers en ingeschrevenen van de toekomstige basisregistratie personen (BRP) in de gelegenheid te stellen te reageren op het voorstel tot wijziging van de Wet Basisregistratie personen (Wbrp).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is in principe mogelijk op alle onderdelen van het voorstel.

Meer informatie